Search result for

dividend

D IH1 V IH0 D EH2 N D   
Languages
Language
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dividend-, *dividend*, dividen
Some results are hidden.
configure
Language
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dividend(n) เงินปันผล, See also: ส่วนแบ่งจากผลกำไร, ผลกำไร, Syn. profit, interest, bonus

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dividend(ดิฟ'วิเดินดฺ) n. เงินปันผล, จำนวนตั้งที่ถูกหาร
ex dividendโดยไม่รวมเงินปันผลในงวดต่อไป
stock dividend n.เงินปันผลสำหรับหุ้นส่วน

English-Thai: Nontri Dictionary
dividend(n) ตัวตั้งหาร, เงินปันผล, ผลประโยชน์, ดอกเบี้ย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dividendตัวตั้งหาร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dividendเงินปันผล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dividendเงินปันผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dividend๑. ตัวตั้งหาร๒. เงินปันผล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
dividend additionsเงินปันผลเพิ่มความคุ้มครอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dividendเงินปันผล [เศรษฐศาสตร์]
Dividendเงินปันผล, Example: ส่วนของกำไรที่บริษัท (หรือกองทุนรวม) แบ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ (หรือผู้ถือหน่วยลงทุน) ตามสิทธิของแต่ละหุ้นปันผลแก่หุ้นบุริมสิทธิมักกำหนดไว้ตายตัวเป็นร้อยละของราคาตราไว้ แต่ปันผลแก่หุ้นสามัญ (หรือหน่วยลงทุน) จะมากหรือน้อยเปลี่ยนแปลงไปตามผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี คณะกรรมการบริษัทจะประกาศจ่ายปันผลแก่หุ้นสามัญเป็นคราว ๆ ไป ปันผลอาจจ่ายเป็นเงินสดหรือหุ้นก็ได้ แต่การจะจ่ายหุ้นปันผลในประเทศไทยยังติดขัดเรื่องภาระภาษี ซึ่งผู้เกี่ยวข้องกำลังพิจารณาแก้ไขอยู่ ส่วน warrant ก็จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุใน covered warrant นั้น [ตลาดทุน]
Dividendเงินปันผล [การบัญชี]
Dividend pay - out ratioอัตราส่วนการจ่ายปันผล, Example: ส่วนของกำไรสุทธิที่ได้นำมาจ่ายเป็นปันผลแก่ผู้ถือหุ้นโดยคิดเป็นอัตราร้อยละ มีสูตรในการคำนวณดังนี้ <br>อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล =$ \frac{ มูลค่าปันผลต่อหุ้น }{ กำไรสุทธิต่อหุ้น X 100 }$</br> [ตลาดทุน]
Dividend yieldอัตราปันผลตอบแทน, Example: ค่าสถิติตัวนี้บอกให้ทราบว่า หากลงทุนซื้อหุ้น ณ ระดับราคาตลาดปัจจุบัน จะมีโอกาสได้รับเงินปันผลคิดเป็นอัตราร้อยละเท่าใด การคำนวณหาค่ามีสูตรคำนวณดังนี้ <br> อัตราปันผลตอบแทน =$ \frac{ มูลค่าปันผลต่อหุ้น x 100 }{ ราคาตลาดของหุ้น }$ [ตลาดทุน]
Dividendsเงินปันผล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The logarithm of the quotient is the excess of the logarithm of the dividend over that of the divisor.ค่าที่ได้จากค่าที่เป็นส่วนเกินของลอการิทึมที่ได้จากเศษจากการหารค่าเฉลี่ยดังกล่าว. Last Man Standing (2008)
No, sir. He should begin to receive dividends In about six weeks.ไม่ครับ เขาจะได้รับส่วนแบ่ง ภายในหกสัปดาห์ The Wrath of Con (2009)
That will pay him dividends each month.ซึ่งจะจ่ายส่วนแบ่งเขาในทุกๆเดือน The Wrath of Con (2009)
He recruited some of the agency's most valuable assets, who still pay dividends to this day.เขาเฟ้นหาสายลับที่มีศักยภาพ ซึ่งกลายมาเป็นสายลับชั้นหัวกระทิ ของCIAในปัจจุบัน Sad Professor (2011)
They're dividend reinvestment forms.เป็นแบบฟอร์ม นำเงินปันผลมาลงทุนเพิ่ม Shut Up and Eat Your Bologna (2011)
When I'm elected, I'll maintain the working-class stake in ownership and distribute dividends at all levels.เมื่อผมถูกเลือก ผมจะดูแล กรรมสิทธิ์ของชนชั้นแรงงาน และแจกจ่ายเงินปันผลให้อย่างทั่วถึง Masquerade (2013)
Whatever the reason we first mustered the enormous resources required for the Apollo program however mired it was in Cold War nationalism and the instruments of death the inescapable recognition of the unity and fragility of the Earth is its clear and luminous dividend the unexpected gift of Apollo.ไม่ว่าเหตุผลที่ครั้งแรกที่ เรารวบรวมทรัพยากรมหาศาล ที่จำเป็นสำหรับโปรแกรมอพอลโล แต่มันก็ติดหล่มอยู่ใน ชาตินิยมสงครามเย็น The World Set Free (2014)
$1/2 million in reinvested dividends was not credited back to the shareholders!เงินครึ่งล้านจากปันผลที่ลงทุนไป ไม่ได้ถูกโอนไปให้ผู้ถือหุ้น Clear and Wesen Danger (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dividendThe bank has raised its dividend by 20%.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงินปันผล(n) dividend, See also: bonus, Syn. โบนัส, เงินโบนัส, Example: บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่พนักงานทุกปี, Thai Definition: ส่วนแบ่งเงินกำไรที่กำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
ปันผล(n) dividend, Syn. เงินปันผล, Example: บริษัทไทยโอ.พี.พี แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2544 ในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท
ปันผล(n) dividend, Syn. เงินปันผล, Example: บริษัทไทยโอ.พี.พี แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2544 ในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ่งเงินปันผล[baeng ngoenpanphon] (v, exp) EN: pay out a dividend ; distribute a dividend
โบนัส[bōnat = bōnas] (n) EN: bonus  FR: bonus [ m ] ; dividende [ m ]
การจ่ายเงินปันผล[kān jāi ngoen panphon] (n, exp) EN: distribution of the dividend
การประกาศจ่ายเงินปันผล[kān prakāt jāi ngoen panphon] (n, exp) EN: declaration of a dividend
เงินโบนัส[ngoen bōnat] (n, exp) EN: bonus ; dividend
เงินปันผล[ngoenpanphon] (n) EN: dividend ; bonus  FR: dividende [ m ]
เงินปันผลระหว่างกาล[ngoenpanphon rawāng kān] (n, exp) EN: interim dividend
เงินปันผลที่ประกาศจ่าย[ngoenpanphon thī prakāt jāi] (n, exp) EN: declared dividend
เงินปันผลต่อหุ้น[ngoenpanphon tø hun] (n, exp) EN: dividend per share  FR: dividende par action [ m ]
ปันผล[panphon] (n) EN: dividend  FR: dividende [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DIVIDEND D IH1 V IH0 D EH2 N D
DIVIDENDS D IH1 V IH0 D EH2 N D Z
DIVIDEND'S D IH1 V IH0 D EH2 N D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dividend (n) dˈɪvɪdɛnd (d i1 v i d e n d)
dividends (n) dˈɪvɪdɛndz (d i1 v i d e n d z)
dividend-warrant (n) dˈɪvɪdɛnd-wˌɒrənt (d i1 v i d e n d - w o2 r @ n t)
dividend-warrant (n) dˈɪvɪdɛnd-wˌɒrənts (d i1 v i d e n d - w o2 r @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
股息[gǔ xī, ㄍㄨˇ ㄒㄧ, ] dividend #26,004 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dividend { m } (zu teilende Zahl) [ math. ]dividend [Add to Longdo]
Dividende { f }; Gewinnanteil { m }dividend [Add to Longdo]
Dividende { f } in Form von Schuldurkunden | aufgelaufene Dividende { f }; rückständige Dividende { f } | aufgelaufene Dividende { f } | ausgewiesene Dividende { f } | außerordentliche Dividende { f } | fiktive Dividende { f }liability dividend | dividend in arrears | accrued dividend | declared dividend | extraordinary dividend | sham dividend [Add to Longdo]
Verhältnis von Gewinn zu Dividendedividend cover [Add to Longdo]
Dividendenanteilschein { m }dividend warrant [Add to Longdo]
Dividendenausschüttungsbeschluss { m }dividend resolution [Add to Longdo]
Dividendenausschüttungssatz { m }dividend payout ratio [Add to Longdo]
Dividendenbedarf { m }dividend requirement [Add to Longdo]
Dividendenbeleg { m }dividend voucher [Add to Longdo]
Dividendeneinkommen { n }dividend income [Add to Longdo]
Dividendenfreibetrag { m }dividend exclusion [Add to Longdo]
Dividendenpolitik { f }dividend policy; dividend payout policy [Add to Longdo]
Dividendenquellensteuer { f }dividend withholding tax [Add to Longdo]
Dividendenrendite { f }; Dividendenertrag { m }dividend yield [Add to Longdo]
Dividenden-Rollover-Plan { m }dividend rollover plan [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
配当[はいとう, haitou] (n, vs) dividend; share; (P) #15,983 [Add to Longdo]
みなし配当[みなしはいとう, minashihaitou] (n) consent dividend; constructive dividend; deemed dividend [Add to Longdo]
株式配当[かぶしきはいとう, kabushikihaitou] (n) stock dividend [Add to Longdo]
株式配当金[かぶしきはいとうきん, kabushikihaitoukin] (n) stock dividend [Add to Longdo]
減配[げんぱい, genpai] (n, vs) reduction in a dividend; smaller ration [Add to Longdo]
好配[こうはい, kouhai] (n) good spouse; good dividend [Add to Longdo]
増配[ぞうはい, zouhai] (n, vs) increased ration; increased dividend [Add to Longdo]
蛸配当[たこはいとう, takohaitou] (n) bogus dividend [Add to Longdo]
中間配当額[ちゅうかんはいとうがく, chuukanhaitougaku] (n) interim dividends [Add to Longdo]
特配[とくはい, tokuhai] (n, vs) special ration; special bonus or dividend [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
被除数[ひじょすう, hijosuu] dividend [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dividend \Div"i*dend\, n. [L. dividendum thing to be divided,
   neut. of the gerundive of dividere: cf. F. dividende.]
   1. A sum of money to be divided and distributed; the share of
    a sum divided that falls to each individual; a distribute
    sum, share, or percentage; -- applied to the profits as
    appropriated among shareholders, and to assets as
    apportioned among creditors; as, the dividend of a bank, a
    railway corporation, or a bankrupt estate.
    [1913 Webster]
 
   2. (Math.) A number or quantity which is to be divided.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dividend
   n 1: that part of the earnings of a corporation that is
      distributed to its shareholders; usually paid quarterly
   2: a number to be divided by another number
   3: a bonus; something extra (especially a share of a surplus)

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top