Search result for

distinctly

(46 entries)
(0.0341 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -distinctly-, *distinctly*, distinct
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
distinctly[ADV] อย่างชัดแจ้ง, See also: อย่างชัดเจน, อย่างแตกต่าง, Syn. differently, excellently

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
distinctly(ดิสทิงคฺ'ลี) adv. ชัดเจน,แจ่มแจ้ง,อย่างไม่ต้องสงสัย, Syn. clearly,unmistakably

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I remember distinctly a phone call saying I needed to be in Japan.นี่มันเหมือนเกม แมวกับหนู พวกนักเคลื่อนไหว The Cove (2009)
But the smell was distinctly animal.แต่กลิ่นมันแตกต่างกับสัตว์อย่างชัดเจน Scratches (2009)
- No, I distinctly remember being impressedไม่หรอก ฉันจำฝังใจ Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
I distinctly rememberข้าพอจะจำได้เลาๆ Voyage of Temptation (2010)
I distinctly remember.ไม่ไม่ไม่ไม่สามารถ Tangled (2010)
Earlier today, I distinctly recall seeing you talking to Lord Stark in his chambers.วันนี้ ข้าจำได้ว่า เห็นท่านคุยกับลอร์ดสตาร์ค ในห้องของเขา The Wolf and the Lion (2011)
Because I distinctly remember her getting into a BMW.เพราะฉันจำได้ว่า เธอขับ BMW Woman in Black (2012)
Distinctly themselvesแตกต่างกันในตัวเองอย่างชัดเจน Pilot (2013)
Lacey has been distinctly naughty.นิสัยไม่ดีอย่างเห็นได้ชัด Paper Towns (2015)
I only caught two words distinctly:เพียงแต่จับคำพูดได้สองคำชัดเจน: Suspiria (1977)
He distinctly said, "To blave."- ย - ย - แย่" The Princess Bride (1987)
# Virgins are distinctly nervous# บริสุทธิ์มีประสาทอย่างเห็นได้ชัด The Birdcage (1996)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างชัดเจน[ADV] obviously, See also: distinctly, Syn. อย่างเห็นได้ชัด, Ant. อย่างเลือนลาง, Example: โรคจิตแพทย์ชนิดคาทาโทนิก มีลักษณะสำคัญคือมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นหรือน้อยลงผิดปกติอย่างชัดเจน, Thai definition: อย่างสังเกตเห็นได้ชัด
เด่นชัด[ADV] clearly, See also: distinctly, obviously, clearly, evidently, apparently, vividly, Syn. ชัด, เด่น, ชัดแจ้ง, ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, Ant. คลุมเครือ, Example: ความเคลื่อนไหวของขบวนการก่อการร้ายนี้ก่อรูปเด่นชัดรุนแรงขึ้นราวช่วง1-2สัปดาห์ก่อน
เต็มตา[ADV] clearly, See also: distinctly, vividly, fully, adequately, Syn. เต็มหูเต็มตา, Example: ฉันเดินหันตัวไปมาอยู่รอบๆ ชะรอยอยากจะดูเสียให้เต็มตา, Thai definition: เห็นชัดกับตา
ถนัดตา[ADV] obviously, See also: distinctly, Syn. ชัดเจน, Example: ผมลุกขึ้นเดินเข้าไปหาเขา เพื่อจะดูให้ถนัดตา
ถนัดถนี่[ADV] distinctly, See also: clearly, perfectly, Syn. ถนัดชัดเจน, ชัด, แน่ชัด, ชัดเจน, Example: ถ้ายืนที่จุดนี้เราจะเห็นลูกฟุตบอลเข้าประตูถนัดถนี่ที่สุด, Notes: (ปาก)
ชัดถ้อยชัดคำ[ADV] distinctly, See also: clearly, precisely, plainly, articulately, succinctly, Syn. กระจ่าง, ชัดแจ้ง, Example: เขาเล่าเรื่องของตัวเองได้อย่างคล่องแคล่วชัดถ้อยชัดคำ
ชัดเจน[ADV] clearly, See also: distinctly, obviously, explicitly, lucidly, Syn. แจ่มชัด, ชัดแจ้ง, Example: ข่าวจากหนังสือพิมพ์เขียนชัดเจนว่าใครเป็นผู้ได้รับรางวัลตุ๊กตาทอง
คมชัด[ADV] clearly, See also: distinctly, Syn. ชัด, กระจ่าง, Ant. มัว, Example: เมดดูลาในส่วนของผนังชั้นในของลูกตาเป็นบริเวณที่รับความรู้สึกเห็นได้คมชัดที่สุด, Thai definition: มองเห็นได้ชัดเจน
แจ่มกระจ่าง[ADV] clearly, See also: distinctly, obviously, explicitly, evidently, Example: ท่านสาธุชนทั้งหลายคงจะเข้าใจอย่างแจ่มกระจ่างถึงความหมายดีอยู่แล้ว
แจ่มแจ้ง[ADV] clearly, See also: distinctly, obviously, explicitly, evidently, Example: เซลส์แมนคนนั้นอธิบายให้เราฟังอย่างแจ่มแจ้งถึงวิธีการใช้เครื่องมือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉะฉาน[adv.] (chachān) EN: fluently ; vigorously ; glibly ; clearly ; distinctly ; forcefully ; lucidly ; eloquently ; unequivocally   FR: clairement ; distinctement
ชัดแจ้ง[adv.] (chatjaēng) EN: clearly ; obviously ; distinctly ; lucidly ; explicitly ; plainly   FR: clairement ; manifestement
ชัดเจน[adv.] (chatjēn) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; lucidly   FR: clairement ; distinctement ; nettement
แจ่มแจ้ง[adv.] (jaemjaēng) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; evidently   FR: clairement ; distinctement ; explicitement
แจ่มกระจ่าง[adv.] (jaemkrajāng) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; evidently   
แจ้งชัด[adv.] (jaēngchat) EN: clearly ; obviously ; explicitly ; evidently ; distinctly   FR: clairement
จะแจ้ง[adv.] (jajaēng) EN: clearly ; explicitly ; distinctly ; obviously   FR: clairement ; distinctement ; explicitement
กระจ่าง[adv.] (krajāng) EN: clearly ; definitely ; distinctly ; evidently ; obviously ; apparently   FR: clairement ; distinctement
เงา ๆ[adv.] (ngao-ngao) EN: indistinctly ; blurredly ; dimly   
อ้อมแอ้ม[adv.] (øm-aēm) EN: mumblingly ; indistinctly ; hesitantly ; inaudibly   FR: indistinctement ; inaudiblement

CMU English Pronouncing Dictionary
DISTINCTLY    D IH2 S T IH1 NG K T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
distinctly    (a) (d i1 s t i1 ng k t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
きっぱり(P);きっぱりと[, kippari (P); kipparito] (adv,adv-to,vs) (on-mim) clearly; plainly; decisively; distinctly; flatly; (P) [Add to Longdo]
くっきり[, kukkiri] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) distinctly; clearly; boldly; (P) [Add to Longdo]
すっきり[, sukkiri] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P) [Add to Longdo]
はっきり[, hakkiri] (adv,adv-to,vs) (on-mim) clearly; plainly; distinctly; (P) [Add to Longdo]
ぼーっと;ぼうっと;ぼおっと[, bo-tto ; boutto ; bootto] (adv,vs) (1) (on-mim) doing nothing; being stupefied; flushingly; abstractedly; dazedly; blankly; dreamily; (2) (on-mim) dimly; hazily; faintly; vaguely; indistinctly; (adv) (3) (on-mim) with a roar (e.g. flames); with a whoosh [Add to Longdo]
ぼんやり[, bonyari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (also written as 呆んやり) dimly; faintly; indistinctly; vaguely; (2) (on-mim) absentmindedly; vacantly; carelessly; (3) (on-mim) idly; aimlessly; (n) (4) absence of mind; fool; blockhead; dunce; (P) [Add to Longdo]
確と;聢と[しかと;しっかと, shikato ; shikkato] (adv) (1) certainly; for sure; (2) distinctly; clearly; exactly; (3) firmly; tightly [Add to Longdo]
刻む[きざむ, kizamu] (v5m,vt) (1) to mince; to cut fine; to chop up; to hash; (2) to carve; to engrave; to chisel; to notch; (3) to tick away (time); to record the passing moments; (4) (as 心に刻む, etc.) (See 心に刻む) to etch (into one's mind); to remember distinctly; (5) (arch) to have tattooed; (6) (arch) to torment; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Distinctly \Dis*tinct"ly\, adv.
   1. With distinctness; not confusedly; without the blending of
    one part or thing another; clearly; plainly; as, to see
    distinctly.
    [1913 Webster]
 
   2. With meaning; significantly. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Thou dost snore distinctly;
       There's meaning in thy snores.    --Shak.
 
   Syn: Separately; clearly; plainly; obviously.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 distinctly
   adv 1: clear to the mind; with distinct mental discernment;
       "it's distinctly possible"; "I could clearly see myself
       in his situation" [syn: {distinctly}, {clearly}]
   2: in a distinct and distinguishable manner; "the subtleties of
     this distinctly British occasion"
   3: to a distinct degree; "urbanization in Spain is distinctly
     correlated with a fall in reproductive rate"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top