ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disposer

D IH2 S P OW1 Z ER0   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disposer-, *disposer*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จัดแจง[v.] (jatjaēng) EN: arrange ; prepare ; get ready   FR: aménager ; disposer ; préparer ; ménager
จัดกลุ่ม[v. exp.] (jat klum) EN: form into groups ; organize into groups   FR: grouper ; disposer en groupe
จัดวาง[X] (jat wāng) FR: disposer
จูงใจ[v.] (jūngjai) EN: persuade ; induce ; influence ; sway   FR: inciter ; persuader ; influencer ; convaincre ; entraîner ; incliner ; prédisposer
มีแต่...[v. exp.] (mī tāe ...) EN: only have ... ; there are only ...   FR: n'avoir que ; disposer seulement de ; il n'y a que ...
มีเวลาว่าง[v. exp.] (mī wēlā wāng) EN: have free time ; be free   FR: avoir du temps libre ; disposer de temps libre
หมด[v.] (mot) EN: be finished ; come to an end ; be exhausted ; terminate ; have no more ; end ; exhaust ; expire ; run out   FR: ne plus disposer de ; être à court de ; s'épuiser ; faire défaut
เตรียม[v.] (trīem) EN: prepare ; get ready ; make ready ; organize ; arrange   FR: préparer ; arranger ; disposer ; apprêter
วาง[v.] (wāng) EN: lay down ; set down ; put down ; remain ; rest ; put ; place ; set ; dispose ; lay ; deposit ; paste ; leave ; formulate   FR: mettre ; poser ; déposer ; disposer ; placer

CMU English Pronouncing Dictionary
DISPOSER    D IH2 S P OW1 Z ER0

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディスポーザー[, deisupo-za-] (n) disposer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disposer \Dis*pos"er\, n.
   One who, or that which, disposes; a regulator; a director; a
   bestower.
   [1913 Webster]
 
      Absolute lord and disposer of all things. --Barrow.
   [1913 Webster]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 disposer /dispoze/ 
  arrange; fix up; absorb; have at one's disposal

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top