ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disjunctions

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disjunctions-, *disjunctions*, disjunction
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา disjunctions มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *disjunctions*)
English-Thai: Longdo Dictionary
disjunction(n) ความไม่ต่อเนื่อง, การแยก, การแยกออกจากกัน, S. discontinuity, interruption, break,

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disjunctionการเลือก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
disjunction; disjunctive proposition; disjunctive statementประพจน์เลือก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
disjunctive proposition; disjunction; disjunctive statementประพจน์เลือก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
disjunctive statement; disjunction; disjunctive propositionประพจน์เลือก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความร้าวฉาน[N] disunion, See also: dissociation, split, rupture, discord, disagreement, dissension, disjunction, Syn. ความระหองระแหง, ความแตกร้าว, ความบาดหมาง, Ant. ความสามัคคี, ความปรองดอง, Example: ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทำให้เกิดเป็นความร้าวฉานระหว่างสถาบัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประพจน์เลือก[n. exp.] (praphot leūak) EN: disjunction   

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Disjunktion {f}; ODER-Verknüpfung {f}disjunction [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
選言[せんげん, sengen] (n) {comp} (logical) disjunction [Add to Longdo]
否定論理和[ひていろんりわ, hiteironriwa] (n) {comp} non-disjunction; NOR operation; NEITHER-NOR operation [Add to Longdo]
否定和[ひていわ, hiteiwa] (n) {comp} non-disjunction; NOR operation; NEITHER-NOR operation [Add to Longdo]
論理和[ろんりわ, ronriwa] (n) disjunction; logical sum; logical add; OR operation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
否定論理和[ひていろんりわ, hiteironriwa] non-disjunction, NOR operation, NEITHER-NOR operation [Add to Longdo]
否定和[ひていわ, hiteiwa] non-disjunction, NOR operation, NEITHER-NOR operation [Add to Longdo]
論理和[ろんりわ, ronriwa] disjunction, OR operation, INCLUSIVE-OR operation, logical add [Add to Longdo]
選言[せんごん, sengon] disjunction (between two sets) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top