ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

discompose

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -discompose-, *discompose*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discompose[VT] ทำให้กระวนกระวาย, See also: ร้อนใจ, Syn. disturb, ruffle, agitate
discomposed[ADJ] ซึ่งกระวนกระวายใจ, See also: ซึ่งร้อนใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discompose(ดิสคัมโพซ') vt. ทำให้กลัดกลุ้ม,ทำให้ไม่เป็นสุข,ก่อกวน., See also: discomposedly adv., Syn. disarrange

English-Thai: Nontri Dictionary
discompose(vt) ทำให้สับสน,ก่อกวน,ทำให้ไม่เป็นสุข,ทำให้กลุ้ม

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
discompose    (v) dˌɪskəmpˈouz (d i2 s k @ m p ou1 z)
discomposed    (v) dˌɪskəmpˈouzd (d i2 s k @ m p ou1 z d)
discomposes    (v) dˌɪskəmpˈouzɪz (d i2 s k @ m p ou1 z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
乱れる(P);紊れる[みだれる, midareru] (v1,vi) (1) to be disordered; to be disarranged; to be disarrayed; to be disheveled; to be dishevelled; (2) to be discomposed; to be upset; to get confused; to be disturbed; (3) to lapse into chaos (due to war, etc.); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discompose \Dis`com*pose"\, v. t. [imp. & p. p. {Discomposed};
   p. pr. & vb. n. {Discomposing}.] [Pref. dis- + compose: cf.
   OF. decomposer, F. d['e]composer.]
   1. To disarrange; to interfere with; to disturb; to disorder;
    to unsettle; to break up.
    [1913 Webster]
 
       Or discomposed the headdress of a prude. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To throw into disorder; to ruffle; to destroy the
    composure or equanimity; to agitate.
    [1913 Webster]
 
       Opposition . . . discomposeth the mind's serenity.
                          --Glanvill.
    [1913 Webster]
 
   3. To put out of place or service; to discharge; to displace.
    [Obs.] --Bacon.
 
   Syn: To disorder; derange; unsettle; disturb; disconcert;
     agitate; ruffle; fret; vex.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 discompose
   v 1: cause to lose one's composure [syn: {upset}, {discompose},
      {untune}, {disconcert}, {discomfit}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top