ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disavow

D IH2 S AH0 V AW1   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disavow-, *disavow*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disavow(ดิสอะเวา') vt. บอกปัด,ไม่ยอมรับ,ปฏิเสธ (การรับภาระ) ., See also: disavowal n. ดูdisavow

English-Thai: Nontri Dictionary
disavow(vt) ไม่ยอมรับ,ปฏิเสธ,บอกปัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disavowปฏิเสธ, ไม่ยอมรับ (การกระทำที่ไม่ได้รับมอบหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Authority disavows any knowledge of our interview your statement or, indeed, this ruling itself.อำนาจใด ๆ ของดิซาโว่ \ ได้เรียนรู้จากการคุยกับเขา จากคำบอกเล่าของคุณ หรือ, จริง ๆ แล้ว \ มันคือพลังอำนาจขอบมันเอง ไม่ ... Everything Is Broken (2010)
As always, should you or any member of your team be caught or killed, the Secretary will disavow any knowledge of your actions.เช่นเคย, หากคุณหรือคนในทีม ถูกจับเป็นหรือจับตาย ท่าน รมต จะไม่ถือว่า มีส่วนรู้เห็นการกระทำใดๆของพวกคุณ Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
We've always known that our own government might disavow us.เรารู้เสมอว่า รัฐบาลของเรา อาจจะไม่รับผิดชอบเรา Dorado Falls (2011)
I, universally, disavow myself of my statements.ข้าพเจ้า ขอประกาศว่า ขอถอนคำสาบาน จากถ้อยแถลงของข้าพเจ้า In the Beginning (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คืนคำ[v.] (kheūnkham) EN: recant ; retract ; withdraw ; disavow ; revoke ; recall ; rescind   FR: se rétracter ; se dédire
ปฏิเสธ[v.] (patisēt) EN: deny ; repudiate ; refute ; reject ; decline ; refuse ; renounce ; disclaim ;disown ; negate ; disavow   FR: nier ; réfuter ; décliner ; refuser ; désavouer ; rejeter ; démentir ; infirmer

CMU English Pronouncing Dictionary
DISAVOW D IH2 S AH0 V AW1
DISAVOWED D IH2 S AH0 V AW1 D
DISAVOWING D IH0 S AH0 V AW1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disavow (v) dˌɪsəvˈau (d i2 s @ v au1)
disavows (v) dˌɪsəvˈauz (d i2 s @ v au1 z)
disavowal (n) dˌɪsəvˈauəl (d i2 s @ v au1 @ l)
disavowed (v) dˌɪsəvˈaud (d i2 s @ v au1 d)
disavowals (n) dˌɪsəvˈauəlz (d i2 s @ v au1 @ l z)
disavowing (v) dˌɪsəvˈauɪŋ (d i2 s @ v au1 i ng)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disavow \Dis`a*vow"\, v. t. [imp. & p. p. {Disavowed}; p. pr. &
   vb. n. {Disavowing}.] [F. d['e]savouer; pref. d['e]s- (L.
   dis-) + avouer to avow. See {Avow}, and cf. {Disavouch}.]
   1. To refuse strongly and solemnly to own or acknowledge; to
    deny responsibility for, approbation of, and the like; to
    disclaim; to disown; as, he was charged with embezzlement,
    but he disavows the crime.
    [1913 Webster]
 
       A solemn promise made and disavowed. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To deny; to show the contrary of; to disprove.
    [1913 Webster]
 
       Yet can they never
       Toss into air the freedom of my birth,
       Or disavow my blood Plantagenet's.  --Ford.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disavow
   v 1: refuse to acknowledge; disclaim knowledge of;
      responsibility for, or association with; "Her husband
      disavowed her after 30 years of marriage and six children"
      [ant: {avouch}, {avow}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top