ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disaffection

D IH2 S AH0 F EH1 K SH AH0 N   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disaffection-, *disaffection*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disaffection[N] ทำให้เอาอกเอาใจออกห่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disaffection(ดิสอะเฟค'เชิน) n. ความไม่พอใจ,ความไม่ซื่อสัตย์,ความบาดหมาง,ความเหินห่าง

English-Thai: Nontri Dictionary
disaffection(n) ความไม่เป็นมิตร,ความไม่ซื่อสัตย์,ความไม่พอใจ,ความเหินห่าง,ความบาดหมาง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disaffectionBecause of disaffection with her good-for-nothing husband.

CMU English Pronouncing Dictionary
DISAFFECTION D IH2 S AH0 F EH1 K SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disaffection (n) dˌɪsəfˈɛkʃən (d i2 s @ f e1 k sh @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
離反[りはん, rihan] (n,vs) estrangement; alienation; disaffection; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disaffection \Dis`af*fec"tion\, n.
   1. State of being disaffected; alienation or want of
    affection or good will, esp. toward those in authority;
    unfriendliness; dislike.
    [1913 Webster]
 
       In the making laws, princes must have regard to . .
       . the affections and disaffections of the people.
                          --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. Disorder; bad constitution. [R.] --Wiseman.
 
   Syn: Dislike; disgust; discontent; unfriendliness;
     alienation; disloyalty; hostility.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disaffection
   n 1: the feeling of being alienated from other people [syn:
      {alienation}, {disaffection}, {estrangement}]
   2: disloyalty to the government or to established authority;
     "the widespread disaffection of the troops"

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top