ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disablements

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disablements-, *disablements*, disablement
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา disablements มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *disablements*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
permanent disablementทุพพลภาพถาวร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
partial disablementทุพพลภาพบางส่วน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
disablement benefitผลประโยชน์เพื่อทุพพลภาพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
temporary disablementทุพพลภาพชั่วคราว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
total disablementทุพพลภาพสิ้นเชิง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
war disablement pensionบำนาญเหตุทุพพลภาพจากสงคราม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disablement (n) dˈɪsˈɛɪblmənt (d i1 s ei1 b l m @ n t)
disablements (n) dˈɪsˈɛɪblmənts (d i1 s ei1 b l m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Invalidenrente {f}disablement pension; disability pension [Add to Longdo]
Invalidenrente {f}disablement benefit [Add to Longdo]
Invalidität {f}; Arbeitsunfähigkeit {f}disablement [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
廃疾[はいしつ, haishitsu] (n,adj-no) disablement; disability [Add to Longdo]
癈疾[はいしつ, haishitsu] (n) disablement [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top