ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

diatribe

D AY1 AH0 T R AY2 B   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -diatribe-, *diatribe*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diatribe[N] ข้อเขียนที่โจมตีคนหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, See also: คำพูดที่โจมตีคนหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, คำวิพากษ์วิจารณ์, Syn. critism, denunciation, Ant. commendation, laudation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diatribe(ได'อะไทรบ) n. การด่าอย่างรุนแรง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And If this is going to be some running diatribeและถ้านี่จะหมายถึงการตำหนิกันแล้วละก้อ The Blind Side (2009)
I guess I'll just have to take to the mic and deliver a diatribe. Probably something about immigrants.สงสัยฉันต้องเดี่ยวไมโครโฟน อาจพูดเรื่องผู้อพยพ Laryngitis (2010)
There were legal limits to his whims and diatribes. such as Habeas Corpus.มีข้อจำกัดของกฏหมายกับความคิด และข้อเขียนของเขา อย่างเช่น หมายศาล Will (2011)
Sorry to interrupt your diatribe, but, um, can you unzip my dress?ขอโทษที่รบกวนคุณบ่น แต่ช่วยดึงซิปหน่อยได้ไหม The Return of the Ring (2012)
Wh-where was I with my diatribe?ผมบ่นถึงไหนแล้วนะ The Return of the Ring (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
DIATRIBE    D AY1 AH0 T R AY2 B
DIATRIBES    D AY1 AH0 T R AY2 B Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
diatribe    (n) dˈaɪətraɪb (d ai1 @ t r ai b)
diatribes    (n) dˈaɪətraɪbz (d ai1 @ t r ai b z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hetzrede {f} | Hetzreden {pl}diatribe | diatribes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Diatribe \Di"a*tribe\ (?; 277), n. [L. diatriba a learned
   discussion, Gr. ?, prop., a wearing away of time, fr. ? to
   rub away, spend time; dia` through + ? to rub: cf. L. terere,
   F. trite: cf. F. diatribe.]
   A prolonged or exhaustive discussion; especially, an
   acrimonious or invective harangue; a strain of abusive or
   railing language; a philippic.
   [1913 Webster]
 
      The ephemeral diatribe of a faction.   --John Morley.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 diatribe
   n 1: thunderous verbal attack [syn: {fulmination}, {diatribe}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top