หรือคุณหมายถึง deßert?
Search result for

dessert

(73 entries)
(0.02 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dessert-, *dessert*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dessert[N] ของหวาน, See also: ขนมหวาน
dessert spoon[N] ช้อนสำหรับตักของหวาน, See also: ช้อนหวาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dessert(ดิเซิร์ท') n. ผลไม้และขนมหวานหลังอาหาร (อังกฤษ) ,ขนมหวาน,ไอศกรีมที่เป็นส่วนท้ายของมื้ออาหาร (สหรัฐอเมริกา)
dessertspoon(ดิเซิร์ท'สพูน) n. ช้อนตักขนมหวานมีขนาดระหว่างช้อนโต๊ะและช้อนชา

English-Thai: Nontri Dictionary
dessert(n) ของหวาน,ขนมหวาน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dessertsของหวาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- I brought some dessert, pastry.-ผมเอาขนมมาฝาก Body of Lies (2008)
A dessert pastry.ขนมหวาน Body of Lies (2008)
I'm thinking Balthazar for dinner and maybe a little pastis for dessert.ผมว่าไปกินข้าวเย็นที่ บัลธาซาร์ และก็อาจจะกินเค้กเป็นของว่างสักหน่อย New York, I Love You (2008)
- The journey to Five Elements Mountain, crosses barrens and desserts, unspeakable dangers.- ไปที่เขาคุนลุ้นน่ะ ผจญกับความเวิ้งว้าง แล้วก็ทะเลทราย มีอันตรายยังไงไม่รู้ได้ The Forbidden Kingdom (2008)
I get up extra early and make him his favorite kind of dessert.ฉันจะตื่นแต่เช้าแล้วทำ ของหวานที่มันโปรดปราน Pineapple Express (2008)
We went out and we had dessert.เราออกไปทานของหวานด้วยกัน The Happening (2008)
I went out and I had dessert with him when I told you I worked late.ฉันออไปข้างนอกและทานของหวานกับเขา ตอนที่ฉันบอกว่าฉันทำงานดึก The Happening (2008)
- But we haven't even had dessert yet.-ยังไม่ได้กินของหวานเลยนี่ฮะ Up (2009)
The boy's right. You haven't had dessert.ถูกแล้ว ยังไม่ได้รับของหวานเลย Up (2009)
Dad took away the tv and dessert.พ่อไม่ยอมให้ดูทีวีกับงดขนม Chapter Ten '1961' (2009)
And for dessert, a raspberry Bavarian cream.และสำหรับชองหวาน ราสเบอรี่ บาวาเีรียนครีม Julie & Julia (2009)
Volume Three, Fish. Meat, vegetables, and desserts.ชุดที่สาม ปลา เนื้อ ผัก และของหวาน Julie & Julia (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dessertA fine dessert finished the meal.
dessertApples were served as the dessert.
dessertEat everything on your plate, or you won't get any dessert.
dessertHave a satsuma for dessert.
dessertI bought three apples and two bunches of grapes for dessert at the market.
dessertI'd like to have cake for dessert.
dessertI'd like to have cheesecake for dessert.
dessertIf you like dessert, you'll love Grandma's Kitchen!
dessertI gave up eating dessert.
dessertI'm trying to save room for dessert.
dessertI've ordered you some dessert.
dessertI want ice cream for dessert.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขนมหวาน[N] dessert, See also: sweetmeat, Syn. ของหวาน, Ant. ของคาว, Example: เธอไม่กินขนมหวาน เพราะกลัวจะอ้วน, Thai definition: ของกินที่ไม่ใช่กับข้าว มีรสหวาน ส่วนมากทำด้วยแป้ง รับประทานพร้อมกับน้ำเชื่อม หรือน้ำกะทิ
อาหารหวาน[N] dessert, See also: sweet, Ant. อาหารคาว, Example: อาหารหวานของไทยมีทั้งชนิดน้ำ และแห้ง ส่วนมากปรุงด้วยกะทิ น้ำตาล และแป้ง
ของหวาน[N] sweet, See also: dessert, candy, confection, sweetmeat, Syn. ขนมหวาน, ขนม, Ant. ของคาว, Example: ของหวานหลังอาหารมื้อนี้มีข้าวเหนียวทุเรียน, Count unit: ชิ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารหวาน[n. exp.] (āhān wān) EN: dessert   FR: dessert [m]
บัวลอย[n.] (būaløi) EN: bualoi (Thai sweetmeat)   FR: bualoi [m] (dessert thaï)
ช้อนหวาน[n.] (chøn-wān) EN: dessertspoon   FR: cuillère à dessert [f]
จาก[n.] (jāk) EN: a kind of Thai dessert   
ขนมบ้าบิ่น[n. exp.] (khanom bābin) EN: Thai dessert   
ขนมไทย[n. exp.] (khanom thai) EN: Thai sweets ; Thai dessert   FR: sucreries thaies [fpl]
ขนมหวาน[n. exp.] (khanom wān) EN: dessert   
ของหวาน[n.] (khøngwān) EN: dessert ; sweet ; candy ; confection ; sweetmeat   FR: dessert [m] ; confiserie [f]
สามแซ่[n.] (sāmsaē) EN: sweetmeat with bird's nest and two other ingredients in syrup   FR: dessert au sirop [m]
เต้าส่วน[n.] (taosuan) EN: kind of Chinese dessert   

CMU English Pronouncing Dictionary
DESSERT    D IH2 Z ER1 T
DESSERTS    D IH2 Z ER1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dessert    (n) (d i1 z @@1 t)
desserts    (n) (d i1 z @@1 t s)
dessertspoon    (n) (d i1 z @@1 t s p uu n)
dessertspoons    (n) (d i1 z @@1 t s p uu n z)
dessertspoonful    (n) (d i1 z @@1 t s p uu n f u l)
dessertspoonfuls    (n) (d i1 z @@1 t s p uu n f u l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dessert {n}dessert [Add to Longdo]
Tafelobst {n}dessert fruit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どら焼き;銅鑼焼き[どらやき, dorayaki] (n) Japanese dessert consisting of two slices of kasutera (sponge cake) with red bean jam in between [Add to Longdo]
クラフティ[, kurafutei] (n) clafoutis (type of dessert) (fre [Add to Longdo]
スイーツ;スウィーツ[, sui-tsu ; suui-tsu] (n) sweets (desserts, candy, etc.) [Add to Longdo]
ゼリー(P);ジェリー;ジェリィ[, zeri-(P); jieri-; jierii] (n) jelly; gelatin dessert; jello; (P) [Add to Longdo]
デサール[, desa-ru] (n) dessert; (P) [Add to Longdo]
デザート[, deza-to] (n) (1) dessert; (2) desert; (P) [Add to Longdo]
デザートワイン[, deza-towain] (n) dessert wine [Add to Longdo]
トライフル[, toraifuru] (n) trifle (type of dessert) [Add to Longdo]
モンブラン[, monburan] (n) Mont Blanc (chestnut and cream dessert) (fre [Add to Longdo]
杏仁豆腐[あんにんどうふ;きょうにんどうふ, annindoufu ; kyounindoufu] (n) dessert of powdered and jellied apricot kernels with fruit [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
甜品[tián pǐn, ㄊㄧㄢˊ ㄆㄧㄣˇ, ] dessert [Add to Longdo]
甜食[tián shí, ㄊㄧㄢˊ ㄕˊ, ] dessert; sweet [Add to Longdo]
甜点[tián diǎn, ㄊㄧㄢˊ ㄉㄧㄢˇ, / ] dessert [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dessert \Des*sert"\, n. [F., fr. desservir to remove from table,
   to clear the table; pref. des- (L. dis-) + servir to serve,
   to serve at table. See {Serve}.]
   A service of pastry, fruits, or sweetmeats, at the close of a
   feast or entertainment; pastry, fruits, etc., forming the
   last course at dinner.
   [1913 Webster]
 
      "An 't please your honor," quoth the peasant,
      "This same dessert is not so pleasant." --Pope.
   [1913 Webster]
 
   {Dessert spoon}, a spoon used in eating dessert; a spoon
    intermediate in size between a teaspoon and a tablespoon.
    
 
   {Dessert-spoonful}, n., pl. {Dessert-spoonfuls}, as much as a
    dessert spoon will hold, usually reckoned at about two and
    a half fluid drams.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dessert
   n 1: a dish served as the last course of a meal [syn: {dessert},
      {sweet}, {afters}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 dessert
   dessert
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 dessert [dɛsɛr]
   dessert
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 dessert [dɛser]
   dessert
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 dessert
    dessert
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Dessert [dɛseːr] (n) , s.(n )
   dessert
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top