ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

desert one's post

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -desert one's post-, *desert one's post*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา desert one's post มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *desert one's post*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดด[V] keep away from working or duties, See also: desert one's post, take French leave, Syn. หลบ, หนี, เลี่ยง, Example: เขาโดดงานเพื่อจะไปเที่ยว
โดดร่ม[V] play truant, See also: keep away from working or duties, desert one's post, take French leave, Syn. หนีงาน, หนีโรงเรียน, โดด, เลี่ยง, Example: เขาชอบโดดร่มเงินเดือนของเขาจึงไม่ขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ละทิ้งหน้าที่[v. exp.] (lathing nāthī) EN: desert one's post   FR: abandonner son poste

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top