ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

descriptive

D IH0 S K R IH1 P T IH0 V   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -descriptive-, *descriptive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
descriptive[ADJ] ซึ่งพรรณา, See also: ซึ่งบรรยาย, Syn. expressive, imaginary, literary, figurative

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
descriptive(ดิสคริพ'ทิฟว) adj. เป็นการพรรณนา,เป็นการบรรยาย,ซึ่งบอกรูปร่างลักษณะ, See also: descriptiveness n. ดูdescriptive, Syn. illustrative ###A. vague

English-Thai: Nontri Dictionary
descriptive(adj) เป็นการพรรณนา,เป็นการบรรยาย,ซึ่งบอกลักษณะ,ซึ่งบอกประเภท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
descriptive anatomyกายวิภาคศาสตร์พรรณนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
descriptive demographyประชากรศาสตร์พรรณนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
descriptive geometryเรขาคณิตพรรณนา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
descriptive statisticsสถิติพรรณนา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
descriptive statisticsสถิติเชิงพรรณนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Descriptiveแบบเชิงพรรณนา,แบบบรรยาย [การแพทย์]
Descriptive bibliographyบรรณานุกรมเชิงพรรณนา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Descriptive catalogingการลงรายการเชิงพรรณนา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Descriptive catalogingการทำรายการส่วนบรรณานุกรม [TU Subject Heading]
descriptive statisticsสถิติเชิงพรรณนา, การวิเคราะห์ขั้นต้นที่มุ่งวิเคราะห์เพื่ออธิบายลักษณะกว้าง ๆ ของข้อมูลชุดนั้น โดยวิธีการสรุปข้อมูลแต่ละชุดที่สนใจ จากการวัดค่าสถิติ และนำเสนอผลสรุป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I found far more descriptive and modified linguistics.ผมพบว่าการบรรยายห่างไกลกันมาก - และมีการแก้ไขภาษา The Future in the Past (2012)
"Para-human is a descriptive term used"เหนือมนุษย์" คือคำอธิบายที่ใช้เรียก Big Feet (2012)
He trolls the Internet and is selecting women with a strong online presence and who frequently post their fantasies with descriptive detail.เขาท่องอินเทอร์เน็ทและเลือกผู้หญิง ที่มีตัวตนในโลกออนไลน์ชัดเจน โพสท์บ่อยๆ ถึงจินตนาการของตัวเองโดยละเอียด The Gathering (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
descriptiveA book descriptive of the wonders of nature.
descriptiveThe following descriptive analysis was derived from over 1500 closely-monitored questionnaires.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาษาศาสตร์วรรณนา[n. exp.] (phāsāsāt wannanā) EN: descriptive linguistics   

CMU English Pronouncing Dictionary
DESCRIPTIVE D IH0 S K R IH1 P T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
descriptive (j) dˈɪskrˈɪptɪv (d i1 s k r i1 p t i v)
descriptively (a) dˈɪskrˈɪptɪvliː (d i1 s k r i1 p t i v l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
画法几何[huà fǎ jǐ hé, ㄏㄨㄚˋ ㄈㄚˇ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ, / ] descriptive Geometry (three-dimensional geometry using projections and elevations) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
歌枕[うたまくら, utamakura] (n) oft-repeated descriptive epithets in poetry [Add to Longdo]
画法幾何学[がほうきかがく, gahoukikagaku] (n) descriptive geometry [Add to Longdo]
記事文[きじぶん, kijibun] (n) descriptive composition [Add to Longdo]
記述言語学[きじゅつげんごがく, kijutsugengogaku] (n) descriptive linguistics [Add to Longdo]
記述的[きじゅつてき, kijutsuteki] (adj-na) descriptive [Add to Longdo]
記述的マーク[きじゅつてきマーク, kijutsuteki ma-ku] (n) {comp} descriptive markup [Add to Longdo]
記述的科学[きじゅつてきかがく, kijutsutekikagaku] (n) (See 説明的科学) descriptive science [Add to Longdo]
記述的妥当性[きじゅつてきだとうせい, kijutsutekidatousei] (n) {ling} descriptive adequacy [Add to Longdo]
記述文法[きじゅつぶんぽう, kijutsubunpou] (n) {ling} descriptive grammar [Add to Longdo]
記述名[きじゅつめい, kijutsumei] (n) {comp} descriptive name [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
記述的マーク[きじゅつてきマーク, kijutsuteki ma-ku] descriptive markup [Add to Longdo]
記述名[きじゅつめい, kijutsumei] descriptive name [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Descriptive \De*scrip"tive\, a. [L. descriptivus: cf. F.
   descriptif.]
   Tending to describe; having the quality of representing;
   containing description; as, a descriptive figure; a
   descriptive phrase; a descriptive narration; a story
   descriptive of the age.
   [1913 Webster]
 
   {Descriptive anatomy}, that part of anatomy which treats of
    the forms and relations of parts, but not of their
    textures.
 
   {Descriptive geometry}, that branch of geometry. which treats
    of the graphic solution of problems involving three
    dimensions, by means of projections upon auxiliary planes.
    --Davies & Peck (Math. Dict. ) -- {De*scrip"tive*ly}, adv.
    -- {De*scrip"tive*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 descriptive
   adj 1: serving to describe or inform or characterized by
       description; "the descriptive variable"; "a descriptive
       passage" [ant: {undescriptive}]
   2: describing the structure of a language; "descriptive grammar"
     [ant: {normative}, {prescriptive}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top