ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

derrière

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -derrière-, *derrière*
Possible hiragana form: でっりれ
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้านหลัง[n.] (dān lang) EN: backside ; backyard ; rear ; behind   FR: derrière [m] ; envers [m] ; verso [m]
ด้านล่าง[adv.] (dān lāng) EN: below ; beneath ; under ; at the back ; in the back   FR: derrière ; dessous
เดินตาม[v. exp.] (doēntām) EN: walk behind ; follow   FR: suivre ; marcher derrière
ข้างหลัง[prep.] (khānglang) EN: behind ; in the rear ; in the back (of) ; to the rear (of)   FR: derrière ; en arrière
ก้น[n.] (kon) EN: buttocks ; bottom ; ass ; behind ; fanny (inf.) ; butt   FR: fesses [fpl] ; derrière [m] ; postérieur [m] ; cul (vulg.) [m] ; pétard [m] (fam.) ; croupion [m] (fam. - péj.) ; popotin [m] (fam.) ; baba [m] (arg.)
ล้าหลัง[adv.] (lālang) EN: behind ; after ; next   FR: derrière
หลัง[adv.] (lang) EN: behind ; at the back   FR: derrière ; de derrière
ลับหลัง[adv.] (laplang) EN: behind one's back   FR: à l'insu de ; derrière le dos
เหลียวหลัง[v. exp.] (līo lang) EN: look back ; look behind   FR: se retourner ; regarder derrière soi
ลอบกัด [v.] (løpkat) EN: backbite ; attack s.o. behind his back ; scheme behind one's back ; attack from behind   FR: attaquer à revers ; faire qqch. derrière le dos de qqn. ; médire de

French-Thai: Longdo Dictionary
derrière(prep) ข้างหลัง (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Derrière l'hôtel se trouve un petit jardin. ข้างหลังโรงแรมมีสวนเล็กๆ หนึ่งสวน
derrière(prep) ข้างหลัง ด้านหลัง เช่น derrière le miroir

Japanese-English: EDICT Dictionary
バックシャン[, bakkushan] (n) (col) (sl) (from back + schoen) woman's fine rear-end; good ass; nice derriere [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  derrière /dɛʀjɛʀ/ 
   behind; after

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  derrière /dɛʀjɛʀ/ 
   backside; rump; behind; bottom; buttocks

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top