ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

depletion

D IH0 P L IY1 SH AH0 N   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -depletion-, *depletion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
depletion[N] การทำให้หมดสิ้น, See also: การทำให้ลดลง

English-Thai: Nontri Dictionary
depletion(n) การใช้จนหมดสิ้น,การสูญเสีย,ความสิ้นเปลือง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Depletion การขาดแคลน
การลดลงอย่างต่อเนื่องของน้ำในลำธารหรือน้ำใต้ ดิน หรือแอ่งน้ำ ในอัตรามากกว่าการเติมเข้า การที่มีสิ่งนั้นไม่พอเพียง เช่น การขาดออกซิเจนหรือสารอาหาร [สิ่งแวดล้อม]
Depletionการตัดค่าสูญสิ้น [การบัญชี]
Depletionการขาดแคลน [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การพร่อง[N] depletion, See also: dwindling, decrement, lack of, diminution, reduction, Syn. การขาด, ความร่อยหรอ, Example: อุทกภัยที่เกิดขึ้นเกิดจากการพร่องของดิน ทำให้ดินไม่สามารถอุ้มน้ำไว้ได้, Thai definition: การไม่เต็มตามอัตราเพราะลดหรือขาดไป เช่น น้ำพร่องโอ่ง ข้าวสารพร่องกระสอบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การขาด[n.] (kān khāt) EN: absence ; lack ; depletion   FR: absence [f] ; manque [m] ; défaut [m]
ค่าหมดเปลือง[n.] (khā mot pleūang) EN: depletion   

CMU English Pronouncing Dictionary
DEPLETION    D IH0 P L IY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
depletion    (n) dˈɪplˈiːʃən (d i1 p l ii1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erschöpfung {f} | Erschöpfungen {pl}depletion | depletions [Add to Longdo]
Sperrschicht {f} (Halbleiter) [electr.]depletion layer [Add to Longdo]
Depletion {f}; Mangel {m} [med.]depletion [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディプリーション[, deipuri-shon] (n) depletion [Add to Longdo]
空乏層[くうぼうそう, kuubousou] (n) depletion layer (of transistor) [Add to Longdo]
石油減耗[せきゆげんもう, sekiyugenmou] (n) (See 石油ピーク) oil depletion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Depletion \De*ple"tion\, n. [Cf. F. d['e]pl['e]tion.]
   1. The act of depleting or emptying.
    [1913 Webster]
 
   2. (Med.) the act or process of diminishing the quantity of
    fluid in the vessels by bloodletting or otherwise; also
    excessive evacuation, as in severe diarrhea.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 depletion
   n 1: the act of decreasing something markedly
   2: the state of being depleted

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top