ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

delectable

D IH0 L EH1 K T AH0 B AH0 L   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -delectable-, *delectable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
delectable[ADJ] น่าอร่อย, See also: น่ากิน, น่าลิ้มลอง, Syn. delicious, tateful, Ant. tasteless
delectable[ADJ] มีเสน่ห์, See also: น่าดึงดูด, น่าพึงพอใจ, Syn. delightful, exquisite
delectable[N] อาหารน่ารับประทาน, See also: อาหารน่าอร่อย, Ant. bad-tasting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
delectable(ดิเลค'ทะเบิล) adj. น่ายินดี,อร่อย,สบายใจ, See also: delectableness n. ดูdelectable delectability n. ดูdelectable, Syn. savory,delightful,pleasant

English-Thai: Nontri Dictionary
delectable(adj) สนุกสนาน,เพลิดเพลิน,น่ารื่นเริง,น่ายินดี,น่าสบายใจ,น่าสำราญใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Please have a blade. Please do. It's so delectable and so darn good-looking.ลองดูสักใบน่า มันอร่อยจริงและดูน่ากินดีด้วย Charlie and the Chocolate Factory (2005)
God watches over us. A wondrous sweet and most delectable thing?เทวดาบันดาลมาให้ เนื้ออันหวานหอมแสนเลิศหรู Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
You are looking delectable as always.เขาบอกถ่ายได้ Burning House of Love (2008)
According to legend, fairy blood is delectable and intoxicating to vampires.ตามตำนาน เลือดของนางฟ้าเป็นสิ่งดึงดูดและมอมเมาแวมไพร์ I Smell a Rat (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวานฉ่ำ[ADJ] luscious, See also: delectable, sweet and succulent, sweet and juicy, Syn. หวานหยาดเยิ้ม, Example: ชมพู่ที่อยู่หลังบ้านทั้งดก และมีรสหวานฉ่ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอร็ดอร่อย[adj.] (aret-arøi) EN: delicious ; tasty ; nice to eat ; zestful ; yummy ; delectable   FR: délicieux ; savoureux ; succulent
น่าอร่อย[adj.] (nā-arøi) EN: delectable   FR: délectable ; savoureux
น่ากิน[adj.] (nākin) EN: appetizing ; palatable; tasty ; flavourful ; delectable   FR: appétissant
น่าลิ้มลอง[adj.] (nā lim løng) EN: delectable   
โอชา[adj.] (ōchā) EN: delicious ; tasty ; yummy ; ambrosial ; delectable ; scrumptious ; toothsome   FR: savoureux ; succulent ; délectable (litt.)
หวานฉ่ำ[adj.] (wāncham) EN: luscious ; sweet and juicy ; succulent ; delectable   FR: succulent ; délectable

CMU English Pronouncing Dictionary
DELECTABLE D IH0 L EH1 K T AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
delectable (j) dˈɪlˈɛktəbl (d i1 l e1 k t @ b l)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Delectable \De*lec"ta*ble\, a. [OF. delitable, OF. delitable, F.
   d['e]lectable, fr. L. delectabilis, fr. delectare to delight.
   See {Delight}.]
   1. Highly pleasing; delightful.
    [1913 Webster]
 
       Delectable both to behold and taste. --Milton.
 
   2. extremely pleasing to the sense of taste; same as
    {luscious}, 1.
 
   Syn: delicious, luscious, pleasant-tasting, scrumptious,
     toothsome, yummy.
     [WordNet 1.5] -- {De*lec"ta*ble*ness}, n. --
     {De*lec"ta*bly}, adv. -- {De*lec`ta*bil"i*ty}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 delectable
   adj 1: extremely pleasing to the sense of taste [syn:
       {delectable}, {delicious}, {luscious}, {pleasant-
       tasting}, {scrumptious}, {toothsome}, {yummy}]
   2: capable of arousing desire; "the delectable Miss Haynes"
     [syn: {delectable}, {sexually attractive}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top