ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deist

D IY1 IH0 S T   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deist-, *deist*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deist(ดี'อิสทฺ) n. ผู้เชื่อในdeism., See also: deistic adj. ดูdeist deistical adj. ดูdeist

English-Thai: Nontri Dictionary
deist(n) คนนับถือพระเจ้า

CMU English Pronouncing Dictionary
DEIST D IY1 IH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deist (n) dˈiːɪst (d ii1 i s t)
deists (n) dˈiːɪsts (d ii1 i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Deist {m}; Deistin {f}deist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deist \De"ist\ (d[=e]"[i^]st), n. [L. deus god: cf. F.
   d['e]iste. See {Deity}.]
   One who believes in the existence of a God, but denies
   revealed religion; a freethinker.
   [1913 Webster]
 
   Note: A deist, as denying a revelation, is opposed to a
      Christian; as, opposed to the denier of a God, whether
      {atheist} or {pantheist}, a deist is generally
      denominated {theist}. --Latham.
 
   Syn: See {Infidel}. Deistic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deist
   adj 1: of or relating to deism [syn: {deist}, {deistic}]
   n 1: a person who believes that God created the universe and
      then abandoned it [syn: {deist}, {freethinker}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top