ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

decalcify

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -decalcify-, *decalcify*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา decalcify มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *decalcify*)
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
decalcify[เดแคลซิไฟด์] (vt ) ขูดหินปูน ทำให้ส่วนที่เป็นแคลเซียมหลุดลุ่ย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
entkalken | entkalkend | entkalkt | er/sie entkalkt | ich/er/sie entkalkteto decalcify | decalcifying | decalcified | he/she decalcifies | I/he/she decalcified [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Decalcify \De*cal"ci*fy\, v. t. [imp. & p. p. {Decalcified}; p.
   pr. & vb. n. {Decalcifying}.]
   To deprive of calcareous matter; thus, to decalcify bones is
   to remove the stony part, and leave only the gelatin.
   Decalcomania

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 decalcify
   v 1: lose calcium or calcium compounds
   2: remove calcium or lime from; "decalcify the rock" [ant:
     {calcify}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top