ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

decagon

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -decagon-, *decagon*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dodecagonn. รูป12เหลี่ยม12มุมและ12ด้าน.

English-Thai: Nontri Dictionary
decagon(n) รูป 10 เหลี่ยม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
decagonรูปสิบเหลี่ยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิบเหลี่ยม[N] decagon, Example: ฉันยืนดูรูปภาพที่เป็นรูปสิบเหลี่ยมอย่างสนใจ, Thai definition: รูปที่มีเส้นประกอบมุม 10 เส้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รูปสิบเอ็ดเหลี่ยม[n. exp.] (rūp sip-et līem) EN: hendecagon   
รูปสิบห้าเหลี่ยม[n. exp.] (rūp sip-hā līem) EN: quindecagon ; pentadecagon   
รูปสิบเหลี่ยม[n. exp.] (rūp sip līem) EN: decagon   FR: décagone [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
十边形[shí biān xíng, ㄕˊ ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄥˊ, / ] decagon, #759,826 [Add to Longdo]
十角形[shí jiǎo xíng, ㄕˊ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ, ] decagon [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
十辺形[じゅうへんけい, juuhenkei] (n,adj-no) decagon [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Decagon \Dec"a*gon\, n. [Pref. deca- + Gr. ? a corner or angle:
   cf. F. d['e]cagone.] (Geom.)
   A plane figure having ten sides and ten angles; any figure
   having ten angles. A regular decagon is one that has all its
   sides and angles equal.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 decagon
   n 1: a polygon with 10 sides and 10 angles

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top