ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

debauchee

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -debauchee-, *debauchee*
Possible hiragana form: でばうちぇえ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
debauchee[N] คนที่ล่อลวงคนอื่นไปสู่สิ่งที่ไม่ดี (คำเป็นทางการ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
debauchee(เดบ'บอชี) n. ผู้ลุ่มหลงในสุรายาเมา,ผู้ลุ่มหลงในโลกียวิสัย,การล่อลวงไปในทางเสีย

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
debauchee    (n) dˈɪbˌɔːtʃˈiː (d i1 b oo2 ch ii1)
debauchees    (n) dˈɪbˌɔːtʃˈiːz (d i1 b oo2 ch ii1 z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
大尽[だいじん, daijin] (n) rich person; millionaire; debauchee [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Debauchee \Deb`au*chee"\, n. [F. d['e]bauch['e], n., properly p.
   p. of d['e]baucher. See {Debauch}, v. t.]
   One who is given to intemperance or bacchanalian excesses; a
   man habitually lewd; a libertine.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 debauchee
   n 1: a dissolute person; usually a man who is morally
      unrestrained [syn: {libertine}, {debauchee}, {rounder}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top