Search result for

dealership

D IY1 L ER0 SH IH2 P   
Languages
Language
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dealership-, *dealership*
Some results are hidden.
configure
Language
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dealership(ดี'ละชิพ) n. อำนาจในการขาย, ตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจดังกล่าว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
tell them if they don't want to lose theirjob they should research, not copy and gather all dealership managers by tomorrow morningบอกพวกเค้านะว่า ถ้าไม่อยากตกงาน พวกเค้าต้องหาข้อมูลจริงๆ ไม่ใช่ลอกข้อมูลเค้ามา แล้วก็นัดผู้จัดการทั้งหมด ก่อนพรุ่งนี้เช้า Paris ei yeonin (2004)
Is there a, uh, dealership around here?มีร้านขายแถวนี้ไหม Little Miss Sunshine (2006)
A certain car dealership ran credit checks on both women.ดีลเลอร์ซื้อขายรถ ตรวจสอบเครดิตของทั้งสองสาว An Inconvenient Lie (2007)
This is a phone call conversation from a car dealership from 27 minutes ago.นี่เป็นเทปบันทึกเสียงโทรศัพท์ จากคนจัดหารถ เมื่อ 27นาทีก่อน Public Enemies (2009)
The general manager of this dealership was found dead by an employee.ผู้จัดการทั่วไปของธุรกิจเฟรนไซน์แห่งนี้ ถูกพบศพโดยพนักงานคนหนึ่ง The No-Brainer (2009)
Until I wake up in the ground behind a used-car dealership on highway 4.ใกล้ๆ กับรถใช้แล้วที่ถูก นำเร่ขายตรงถนนไฮเวย์ 4 The Turning Point (2009)
Tell them we'll call and have it towed to one of those dealerships in Harding.บอกพวกเขาไปว่า เราโทรไปเรียกศูนย์ใหญ่ที่โอเรกอนมาแล้ว Legion (2010)
Does the Homecoming queen own a car dealership and two pawn shops?จะให้ราชินีเป็นตัวแทนจำหน่ายรถ หรือหุ้นส่วนหรอไงกัน Homecoming (2010)
He parlayed some minor success on the lower circuits to start his own used-car dealership out in Payden, Massachusetts.เขาใช้ความสำเร็จเล็กน้อย ที่ได้จากสนามแข่งระดับล่าง เพื่อเริ่มธุรกิจรถมือสองของตัวเอง ที่เพย์เดน แมสซาชูเซ็ทส์ The Boost Job (2010)
You know, what do you say right after the flight, we go right to that dealership on Collins and we buy matching convertibles and we drive off the lot and go shopping at Bal Harbour?รู้ไหมว่า, อะไรที่เธอพูดถูก หลังจากเที่ยวบิน เราทำถูกที่ทำธุรกิจกับคอลลินส์ เราเปลี่ยนมาถูกทางและ เราได้มาเยอะ That Woman's Never Been a Victim Her Entire Life (2012)
Today, he runs a successful car dealership and a popular restaurant in Pittsburgh.วันนี้เขาทำงานตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ที่ประสบความสำเร็จ และร้านอาหารที่เป็นที่นิยมในพิตส์เบิร์ก Grudge Match (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอเย่นต์[ēyēn] (n) EN: agency ; dealership ; distributorship ; franchise  FR: agence [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DEALERSHIP D IY1 L ER0 SH IH2 P
DEALERSHIPS D IY1 L ER0 SH IH2 P S
DEALERSHIP'S D IY1 L ER0 SH IH2 P S

Japanese-English: EDICT Dictionary
入庫車[にゅうこしゃ, nyuukosha] (n) car in stock (at a dealership) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dealership
   n 1: a business established or operated under an authorization
      to sell or distribute a company's goods or services in a
      particular area [syn: {franchise}, {dealership}]

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top