ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

data file

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -data file-, *data file*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
data file[N] แฟ้มข้อมูล (ทางคอมพิวเตอร์), See also: ไฟล์ข้อมูล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
data fileแฟ้มข้อมูลหมายถึง ข้อสนเทศหรือข้อมูลทั้งหมดที่เก็บไว้ในสื่อที่มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็กไม่ว่าจะเป็นจานบันทึกธรรมดา หรือจานบันทึกแข็ง (hard disk) ก็ตาม ข้อสนเทศที่นำไปเก็บนั้น จะถูกนำไปเก็บไว้เป็นเรื่อง ๆ ไป อาจจะเป็นข้อมูล หรือภาพ (graphics) ก็ได้ แต่ละเรื่องต่างก็ต้องมีชื่อเป็นของตนเอง ที่ต้องไม่ซ้ำกัน เรียกว่า "แฟ้มข้อมูล"

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Upload of data files commencing."เริ่มต้นการอัพโหลดข้อมูล Episode #2.7 (2008)
If anything should happen to me on my way out of t country... an accident or an assassination attempt, anything... if the plane that you were so generous to donate decides to explode, a data file with all the names and bank transactionsถ้าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับฉัน ในขณะที่ฉันกำลังจะไปนอกประเทศ ความพยายามที่จะทำให้เป็นอุบัติเหตุ หรือลอบฆ่า อะไรก็ตาม Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
If anything should happen to me on my way out of the country, a data file with all the names and bank transactions of all those involved will be sent to the justice department.ถ้าหากมีอะไรเกิดขึ้นกับผม ระหว่างที่ผมออกนอกประเทศ ข้อมูลทั้งหมด ทั้งชื่อและการโอนบัญชีธนาคาร ของคนที่เกี่ยวข้องทุกคน จะถูกส่งไปให้อัยการเขต Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
It's all through data files and holovids.มันมาจากดาต้า หรือไม่ก็ไฟล์ต่างๆ Legion (2009)
Which means data files on hard drives,records.นั่นหมายถึงข้อมูล\ -ในไดร์ฟ บันทึกต่างๆ To Hell... And Back (2009)
I guess it takes a lot of signal to send those data files out.ฉันเดาว่าจะใช้เวลามากของ สัญญาณที่จะส่งไฟล์ข้อมูลเหล่านั้นออก Rogue One: A Star Wars Story (2016)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  data file
      n 1: a set of related records (either written or electronic)
           kept together [syn: {file}, {data file}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top