Search result for

dangl

(53 entries)
(0.0417 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dangl-, *dangl*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dangle[VI] ห้อยหลวมๆ, See also: ห้อยแกว่งไปแกว่งมา, Syn. hang, sway
dangle[VT] ห้อยหลวมๆ, See also: ห้อยแกว่งไปแกว่งมา, Syn. hang, sway
dangle from[PHRV] แขวนไว้ตรงที่, See also: ห้อยไว้ที่
dangle about[PHRV] ห้อยไว้, See also: แกว่งไปมา, Syn. dangle around
dangle about[PHRV] ตามตื๊อ, See also: ตามจีบ, ตามจีบ, Syn. dangle around
dangle round[PHRV] ห้อยไว้, See also: แกว่งไปมา, Syn. dangle about
dangle round[PHRV] ตามตื๊อ, See also: ตามจีบ, ตามจีบ, Syn. dangle about
dangle around[PHRV] ห้อยไว้, See also: แกว่งไปมา, Syn. dangle about
dangle around[PHRV] ตามตื๊อ, See also: ตามจีบ, ตามจีบ, Syn. dangle about
dangle before[PHRV] แกว่งเล่นอยู่ข้างหน้า, See also: ห้อยไว้ข้างหน้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dangle(แดง'เกิล) {dangled,dangling,dangles} vi.,vt.,n. (การ) ห้อยอย่างหลวม ๆ ,ห้อยแกว่งไปแกว่งมา,ติดสอยห้อยตาม, See also: dangler n., Syn. swing

English-Thai: Nontri Dictionary
dangle(vi) แกว่ง,ห้อย,โหน,ติด(ผู้หญิง)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your turn. Let 'em dangle.ตาพวกนาย ปลดปล่อยน้องนายซะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Right now, she's probably got two uncircumcised dicks... dangling in front of her throat.ตอนนี้ เธอก็คงอมสองนกเขาที่ไม่ได้ขลิป... ใส่ลงเข้าไปในคอเธอ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Sheriff, you really think that dangling... a set of decade-old bones in town square... is gonna clear up these murders?เมื่อกี้นายพูดห่าอะไรกับฉัน ซาร่าห์ทนอยู่ อยู่ห่างเมียฉันไว้ My Bloody Valentine (2009)
Now picture your favorite strand of pearls dangling in the 24-year-old cleavage of said bimbo while she is using your first edition Robert Frost as a coaster...ตอนนี้ลองคิดภาพสร้อยมุกสุดโปรดของคุณ ห้อยอยู่ระหว่าวร่องอกของสาวอายุ 24 ในขณะที่เธอใช้ Marry Me a Little (2009)
I've spent the last year of my life being tortured, dangled off of skyscrapers, bathed in sewage.ผมสละเวลาปีที่แล้วของชีวิต ถูกทรมาน, ห้อยโหนตามตึกระฟ้า เปียกชุ่มด้วยน้ำโสโครก Chuck Versus the First Kill (2009)
You think you can dangle that ax over my head?แกคิดเหรอว่าแกขู่ฉันได้เรอะ? Everybody Ought to Have a Maid (2009)
Because we gotta be 20 floors up, just dangling over nothing.เพราะว่า นี่ชั้น 20 แขวนอยู่ Devil (2010)
Her long legs dangling down your neck?ยืดขายาวพาดลงมาที่คอ The Expendables (2010)
And the sauger and the walleye dangling from it, huh?- อีกทั้งปลาซอลเจอร์ ปลาวอลอาย ห้อยแกว่งไปมาอีกล่ะ? - ไม่ค่ะ In This Home on Ice (2010)
And dangle his cock from the skies!แกว่งเจี๊ยวให้ดูจากบนฟ้าก็ตาม Legends (2010)
He is but limbs, dangling from a skewered trunk.Your master would be well served Mark of the Brotherhood (2010)
Why weren't you here, sitting at one of these computers instead of dangling from a rooftop?ทำไมลูกมาอยู่ที่นี่ นั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์พวกนี้ แทนที่จะไปห้อยโหนลงมาจากหลังคา Chuck Versus the Living Dead (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
danglHe sat on a chair with his legs dangling.
danglHis company is dangling by a thread. That's the rumor I hear.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เคลีย[V] dangle, See also: swing, sway, Syn. เคียงเคล้า, Example: เนินเบิ่งตาอยู่กับละอองละเอียดที่กระจัดกระจายรอบตัวมันระเส้นผมเคลียใบหน้าห่อหุ้มร่างไว้มิดชิด
การแขวน[N] hanging, See also: dangling, Syn. การห้อย, Example: ในสมัยโบราณตัดสินประหารชีวิตกบฏด้วยการแขวนคอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โหน[v.] (hōn) EN: swing ; hang ; dangle ; cling   FR: se balancer ; être suspendu

CMU English Pronouncing Dictionary
DANGLE    D AE1 NG G AH0 L
DANGLED    D AE1 NG G AH0 L D
DANGLER    D AE1 NG G AH0 L ER0
DANGLES    D AE1 NG G AH0 L Z
DANGLING    D AE1 NG G AH0 L IH0 NG
DANGLING    D AE1 NG G L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dangle    (v) (d a1 ng g l)
dangled    (v) (d a1 ng g l d)
dangles    (v) (d a1 ng g l z)
dangling    (v) (d a1 ng g l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶらつく[, buratsuku] (v5k,vi) to dangle; to swing; to stroll about; to hang around; to linger [Add to Longdo]
ぶらぶら[, burabura] (adj-na,adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) dangling heavily; swaying to and fro; swinging; (adv,adv-to,vs) (2) (on-mim) strolling; rambling; roaming; wandering; (3) (on-mim) idly; lazily; leisurely; aimlessly; (4) (on-mim) persisting (of an illness); (P) [Add to Longdo]
ぶらり[, burari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) dangling; (2) (on-mim) aimlessly; casually; idly; (3) (on-mim) unexpectedly [Add to Longdo]
ぶらりぶらり[, burariburari] (adv-to,adv) (on-mim) (See ぶらぶら・1) dangling heavily; swaying to and fro; swinging [Add to Longdo]
ぶら下がり[ぶらさがり, burasagari] (n) (1) (id) cornering someone by lying in wait, e.g. for an unexpected interview or photograph; doorstepping; (adj-f) (2) hanging; dangling [Add to Longdo]
ぶら下がる[ぶらさがる, burasagaru] (v5r,vi) to hang from; to dangle; to swing; (P) [Add to Longdo]
ぶら下げる[ぶらさげる, burasageru] (v1,vt) to hang; to suspend; to dangle; to swing; to carry; (P) [Add to Longdo]
垂らす[たらす, tarasu] (v5s,vt) (1) to dribble; to spill; (2) to suspend; to hang down; to slouch; to dangle; (P) [Add to Longdo]
垂れる[たれる, tareru] (v1,vi) (1) to hang; to droop; to dangle; to sag; to lower; to pull down; (2) to leave behind (at death); to give; to confer; (3) to drip; to ooze; to trickle; to drop; (P) [Add to Longdo]
垂れ下がる[たれさがる, taresagaru] (v5r,vi) to hang; to dangle [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吊着[diào zhe, ㄉㄧㄠˋ ㄓㄜ˙, / ] dangle [Add to Longdo]
[ruǐ, ㄖㄨㄟˇ, ] dangle; hang loosely [Add to Longdo]
步摇[bù yào, ㄅㄨˋ ㄧㄠˋ, / ] dangling ornament worn by women [Add to Longdo]
[ruǐ, ㄖㄨㄟˇ, ] dangle; hang loosely [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top