ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

curve of the river

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -curve of the river-, *curve of the river*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา curve of the river มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *curve of the river*)
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
curve of the riverFrom the castle we could see the whole curve of the river around its base.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวคุ้ง[N] bend in the river, See also: beginning of the river bend, curve of the river, Syn. หัวโค้ง, Example: พอพ้นหัวคุ้งเราก็จะพบน้ำตก, Thai definition: ส่วนโค้งของแม่น้ำลำคลอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวคุ้ง[n.] (hūakhung) EN: bend in the river ; beginning of the river bend ; curve of the river   FR: méandre [m]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top