ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cunnilingus

K AH2 N AH0 L IH1 NG G AH0 S   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cunnilingus-, *cunnilingus*, cunnilingu
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cunnilingus(คันนะลิง'กัส) n. การกระตุ้นอวัยวะเพศของ สตรีด้วยปากและลิ้น.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cunnilingusคันนิลิงกัส,การเลียอวัยวะเพศเมีย [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
CUNNILINGUS K AH2 N AH0 L IH1 NG G AH0 S

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
舔阴[tiǎn yīn, ㄊㄧㄢˇ ㄧㄣ, / ] cunnilingus [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cunnilingus {m}cunnilingus [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クンニ[, kunni] (n) (abbr) (See クンニリングス) cunnilingus [Add to Longdo]
クンニリングス[, kunniringusu] (n) cunnilingus [Add to Longdo]
ハーモニカ[, ha-monika] (n) (1) harmonica; mouth organ; (2) (X) cunnilingus; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 cunnilingus \cun`ni*lin"gus\ n. [NL., fr. L. cunnus vulva +
   lingere to lick.]
   Stimulation of the vulva or clitoris of one person by the
   tongue of another, for the purpose of giving sexual
   gratification.
 
   Syn: cunnilinctus.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cunnilingus
   n 1: oral stimulation of the vulva or clitoris [syn:
      {cunnilingus}, {cunnilinctus}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top