ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cule

   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cule-, *cule*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cule[SUF] เล็ก, See also: จิ๋ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
culet(คิว'เลท) n. หน้าเล็ก ๆ ที่ฐานเพชรพลอยที่เจียระไนแล้ว,
culex(คิว'เลคซฺ) n. ยุงจำพวก Culex เช่นยุงบ้านทั่วไป -pl. cullices
aculeate(อะคิว' ลีเอท) adj. มีส่วนที่แหลม, มีเดือยหรือเล็บแหลม, มีหนาม, รุนแรง, ดุเดือด, หลักแหลม (pointed, stinging, aculeated)
aculeus(อะคิว' เลียส) ส่วนที่มีรูปคล้ายหนามที่สำหรับวางไข่ของผึ้ง
animalcule(แอนนิแมล' คูล) n. สัตว์ขนาดเล็ก, จุลินทรีย์, สัตว์จุลินทรีย์. -animalcular, animalculine, animalculous adj.
bascule(แบส'คิว) n. เครื่องมืออุปกรณ์หรือสิ่งปลูกสร้างที่ถ่วงกันอย่างตาเต็ง เช่น สะพานหก
corpuscule(คอร์'พัสเซิล,-คิวล์) n. เม็ดเลือด,เม็ดเล็ก ๆ ,อนุภาค, See also: corpuscular adj.
crepuscule(คริพัส'คิว) n. สายัณห์,ยามโพล้เพล
esculent(เอส'คิวเลินทฺ) adj. เหมาะใช้เป็นอาหาร,กินได้ n. สิ่งที่กินได้ (โดยเฉพาะผัก)
flocculent(ฟลอค'คิวเลินทฺ) adj. เป็นก้อนปุย,คล้ายขนแกะ., See also: flocculence,flocculency n.

English-Thai: Nontri Dictionary
corpuscule(n) เม็ดเลือด
herculean(adj) แข็งแรง,ใหญ่โต,เหมือนยักษ์,กำยำ
molecule(n) โมเลกุล,อณู
ridicule(vt) เยาะเย้ย,หัวเราะเยาะ,หยอกล้อ,ยั่วเย้า
succulence(n) ความอุดมสมบูรณ์,ความฉ่ำ,ความชุ่ม
succulent(adj) ฉ่ำ,มีน้ำมาก,อุดมสมบูรณ์,ชุ่ม
truculence(n) ความดุร้าย,ความก้าวร้าว,ความห้าวหาญ
truculent(adj) ดุร้าย,ก้าวร้าว,ห้าวหาญ,ตึงตัง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Culexยุงคิวเล็กซ์,ยุงพวกคิวเลกซ์,ยุงรำคาญ [การแพทย์]
culexคิวเลกซ์, ชื่อจีนัสของยุงพวกหนึ่ง  อาศัยอยู่ตามบ้านเรือนทั่วไป เป็นพาหะของโรคเท้าช้าง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Culex, Genusตระกูลยุงรำคาญ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรตัวเล็ก[n. exp.] (aksøn tūa lek) EN: small letter   FR: lettre minuscule [f]
อักษรตัวใหญ่[n. exp.] (aksøn tūa yai) EN: capital letter   FR: lettre capitale [f] ; lettre majuscule [f] ; capitale [f]
อัณฑะ[n.] (antha) EN: scrotum ; testicles ; testis   FR: scrotum [m] ; testicule [m]
อณู[n.] (anū) EN: molecule   FR: molécule [f]
อณู[adj.] (anū) EN: small ; little ; tiny ; minute ; trivial ; slight ; pulverized ; fine   FR: minuscule
อนุมาน[v.] (anumān) EN: estimate ; reckon ; expect ; deduce ; infer ; speculate   FR: estimer ; spéculer ; déduire ; inférer
อนุภาค[n.] (anuphāk) EN: particle   FR: particule [f]
อนุภาคนาโน[n.] (anuphāk nānō) EN: nanoparticles   FR: nanoparticule [f] ; microparticule [f]
เอร็ดอร่อย[adj.] (aret-arøi) EN: delicious ; tasty ; nice to eat ; zestful ; yummy ; delectable   FR: délicieux ; savoureux ; succulent
อร่อยดี[adj.] (arøi dī) EN: luscious   FR: délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant

CMU English Pronouncing Dictionary
CULEX    K Y UW1 L EH0 K S

French-Thai: Longdo Dictionary
particule(n) อนุภาคเล็กๆ , ส่วนเล็กๆของเนื้อสารหรือของร่าง ex: Particule élémentaire : ส่วนประกอบพื้นฐานของสสาร เช่น อิเล็คตรอน, quark, See also: S. petit part,

Japanese-English: EDICT Dictionary
あざ笑う;嘲笑う;せせら笑う;嘲ら笑う[あざわらう(あざ笑う;嘲笑う);せせらわらう(嘲笑う;せせら笑う;嘲ら笑う), azawarau ( aza warau ; seserawarau ); seserawarau ( seserawarau ; sesera warau ; az] (v5u,vt) (uk) to sneer at; to ridicule [Add to Longdo]
オクラ[, okura] (n) okra (herb) (Abelmoschus esculentus); (P) [Add to Longdo]
オリーブ姫啄木鳥[オリーブひめきつつき;オリーブヒメキツツキ, ori-bu himekitsutsuki ; ori-buhimekitsutsuki] (n) (uk) olivaceous piculet (species of bird, Picumnus olivaceus) [Add to Longdo]
キャッサバ[, kyassaba] (n) cassava (Manihot esculenta); manioc; tapioca [Add to Longdo]
クチクラ[, kuchikura] (n) cuticule (lat [Add to Longdo]
グラム分子[グラムぶんし, guramu bunshi] (n) gram molecule [Add to Longdo]
タロ芋[タロいも, taro imo] (n) taro (Colocasia esculenta); cocoyam; dasheen [Add to Longdo]
ナイキハーキュリーズ[, naikiha-kyuri-zu] (n) Nike Hercules; (P) [Add to Longdo]
ナインスパインバットフィッシュ[, nainsupainbattofisshu] (n) ninespine batfish (Zabidius novemaculeatus, species of Indo-Pacific spadefish found from Indonesia to northwestern Australia) [Add to Longdo]
ハーキュリーズ;ヘラクレス;ヘーラクレース;ヘルクレス[, ha-kyuri-zu ; herakuresu ; he-rakure-su ; herukuresu] (n) (1) Hercules; Herakles; (2) (ヘルクレス only) (abbr) Dynastes hercules (variety of rhinoceros beetle) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
分子[ぶんし, bunshi] numerator, element, molecule [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top