ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crusade against

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crusade against-, *crusade against*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crusade against[PHRV] รณรงค์ต้าน, See also: หาเสียงเพื่อต่อต้าน, Syn. campaign for

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There it was for them, a crusade against tyranny...รณรงค์ต่อต้านการปกครอง แบบเผด็จการ How I Won the War (1967)
That's an interesting position from a man on a crusade against the evils of technology Father Joss.นั่นเป็นตำแหน่งที่น่า สนใจจากชายคนหนึ่ง ในการรณรงค์ต่อต้านความ ชั่วร้ายของเทคโนโลยี Contact (1997)
You've mounted a crusade against a metal thing that shoots out water.คุณก่อสงครามต่อต้านเหล็กที่พุ่งน้ำพุ Art Isn't Easy (2007)
Madam president, forgive me if I'm out of line, but I feel senator Mayer is on a personal crusade against Jack.ปธน. ครับ ขอโทษนะครับ แต่ผมคิดว่า สว. Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top