ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crop up

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crop up-, *crop up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crop up[PHRV] เกิดขึ้นอย่างไม่คาดหมายไว้, Syn. crop out
crop up[PHRV] โผล่ออกมาจากผิวดิน, See also: เป็นปุ่มป่ำจากหน้าดิน, ยื่นออกมาจากผิวดิน, Syn. crop out
crop up[PHRV] เกิดขึ้นอย่างไม่ตั้งใจ, See also: เพิ่มขึ้น, Syn. pop up
crop up[PHRV] ทำผิดพลาด (คำไม่เป็นทางการ)
crop up[PHRV] พร้อมมีเพศสัมพันธ์ (คำสแลง)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกิดขึ้น[v.] (koētkheun) EN: happen ; occur ; arise ; rise ; emerge ; spring ; bring about ; come about ; produce ; crop up ; form   FR: se produire ; survenir ; arriver ; naître ; se former ; émerger ; surgir

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crop up
   v 1: appear suddenly or unexpectedly; "The farm popped into view
      as we turned the corner"; "He suddenly popped up out of
      nowhere" [syn: {crop up}, {pop up}, {pop}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top