Search result for

creek

(39 entries)
(0.0257 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -creek-, *creek*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
creek[N] คลองเล็ก, See also: ลำธาร, Syn. stream, spring
creek[N] ช่องแคบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
creek(ครีค) n. ลำคลอง,ลำธาร,อ่าวเล็ก ๆ ,ทางแคบระหว่างช่องเขา -Phr. (up the creek อยู่ในภาวะที่ลำบาก), Syn. streamlet,stream

English-Thai: Nontri Dictionary
creek(n) ห้วย,ลำคลอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
creek๑. ลำธาร๒. อ่าวเล็ก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's called Black Creek. It's the only facility we haven't hit yet.มันเรียกว่า Black Creek มันเป็นเพียงโรงงานเล็กที่เราเคยโจมตีมัน Odyssey (2008)
And the flowing creeks and rocks in the background... are clearly a lewd depiction of female genit... of... a graphic depiction of... female anatomyภาพสายน้ำที่ไหลย้อยจากโตรกหิน ที่เป็นฉากหลังของภาพนี้ เห็นชัดว่าจงใจแสดงถึง อวัยวะเพศในการสืบพันธ์ของสตรี ทั้งหมดนี่มันฟ้องว่าเป็น... Portrait of a Beauty (2008)
CUYAHOGA VALLEY PARK, EUCLID CREEK.คุยาโฮกา วัลเล่ ปาร์ค, ยูคลิด ครีก Zoe's Reprise (2009)
Mule Creek to Pelican Bay.จากมูลล์คริสจนถึงอ่าวเพลีเเคน เบย์ Service (2009)
I am trapped. Deli mart, tyler creek and Stallion.ฉันติดอยู่ในร้านเดลี่มาร์ท เมืองครีกไทเลอร์และถูกล้อมเอาไว้ Na Triobloidi (2009)
The Walnut Creek runs behind his house.มีคลองวอลนัทอยู่หลังบ้านแก Nothing But the Blood (2009)
He fell into the Walnut Creek.แกตกลงไปในคลองวอลนัท Nothing But the Blood (2009)
Uh, somewhere in the middle of Shit Creek.-อืม เราอยู่ในช่วงกลางของการสืบสวน Blinded by the Light (2009)
The battle of willow creekการสู้รบที่ช่องแคบวิลโลว์ Pilot (2009)
- There was a battle here... - The Battle of Willow Creek.ฉันรู้ เราได้คุยเรื่องนี้กัน ในชั้นเรียน Family Ties (2009)
Now,there was a case in hollow creek.ตอนนี้ที่นั่นเคยมีคดี Haunted (2009)
He was known as the hollow creek killer.เขารู้ว่าใครคือฆาตกร'Hollow CreekHaunted (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
creekHis wife caught him out with that blonde and then he was really up shit creek without a paddle.
creekShe pulled herself out of the water and waddled along the sand at the edge of the creek.
creekThe company was really up shit creek when a fire destroyed all their computer discs.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห้วยหนอง[N] brook, See also: creek, stream, rivulet, Syn. ห้วย, หนอง, Example: แมงดาตัวเล็กๆ มักอาศัยอยู่ตามห้วยหนองคลองบึง, Count unit: ห้วย, Thai definition: แอ่งที่ขังน้ำซึ่งไหลมาจากภูเขา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้วย[n.] (hūay) EN: stream ; creek (Am.) ; brook ; riverlet   FR: rivière [f] ; ruisseau [m]
ห้วยหนอง[n. exp.] (hūay nøng) EN: brook ; creek ; stream ; rivulet   

CMU English Pronouncing Dictionary
CREEK    K R IY1 K
CREEKS    K R IY1 K S
CREEK'S    K R IY1 K S
CREEKMUR    K R IY1 K M ER0
CREEKMORE    K R IY1 K M AO0 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
creek    (n) (k r ii1 k)
creeks    (n) (k r ii1 k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flüsschen {n}; Bach {m} | Flüsschen {pl}creek | creeks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クリーク[, kuri-ku] (n) (1) cleek (golf - type of fairway wood); (2) creek; waterway, including irrigation or drainage canal; (3) clique; (4) creak; (P) [Add to Longdo]
濁り江[にごりえ, nigorie] (n) muddy inlet or creek [Add to Longdo]
入り海;入海[いりうみ, iriumi] (n) bay; inlet; gulf; creek [Add to Longdo]
入り江;入江[いりえ, irie] (n) inlet; cove; creek; bay [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xī, ㄒㄧ, / 谿] creek [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Creeks \Creeks\ (kr[=e]ks), n. pl.; sing. {Creek}. (Ethnol.)
   A tribe or confederacy of North American Indians, including
   the Muskogees, Seminoles, Uchees, and other subordinate
   tribes. They formerly inhabited Georgia, Florida, and
   Alabama.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Creek \Creek\ (kr[=e]k), n. [AS. crecca; akin to D. kreek, Icel.
   kriki crack, nook; cf. W. crig crack, crigyll ravine, creek.
   Cf. {Crick}, {Crook}.]
   1. A small inlet or bay, narrower and extending further into
    the land than a cove; a recess in the shore of the sea, or
    of a river.
    [1913 Webster]
 
       Each creek and cavern of the dangerous shore.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
       They discovered a certain creek, with a shore.
                          --Acts xxvii.
                          39.
    [1913 Webster]
 
   2. A stream of water smaller than a river and larger than a
    brook.
    [1913 Webster]
 
       Lesser streams and rivulets are denominated creeks.
                          --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   3. Any turn or winding.
    [1913 Webster]
 
       The passages of alleys, creeks, and narrow lands.
                          --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 creek
   n 1: a natural stream of water smaller than a river (and often a
      tributary of a river); "the creek dried up every summer"
      [syn: {brook}, {creek}]
   2: any member of the Creek Confederacy (especially the Muskogee)
     formerly living in Georgia and Alabama but now chiefly in
     Oklahoma

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top