ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

credulous

K R EH1 JH AH0 L AH0 S   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -credulous-, *credulous*, credulou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
credulous[ADJ] หูเบา, See also: เชื่อคนง่ายเกินไป, Syn. gullible, unsuspicious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
credulous(เครด'จุลัส) adj. ซึ่งเชื่อคนง่ายเกินไป,ซึ่งไว้วางใจคนง่ายเกินไป, See also: credulousness n. ดูcredulous, Syn. believing,trusting -Conf. credible,creditable
incredulous(อินเครด' ดูเลิส) adj. ไม่เชื่อ, กังขา, สงสัย., See also: incredulously adv. incredulousness n., Syn. skeptical

English-Thai: Nontri Dictionary
credulous(adj) หูเบา,เชื่อง่าย,งมงาย,ไว้ใจง่าย
incredulous(adj) ยังไม่เชื่อ,ยังไม่เลื่อมใส

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes, they are nothing but powerless, credulous masses.ใช่พวกเขาไม่มีอำนาจใดๆ Episode #1.4 (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจง่าย[ADJ] credulous, See also: gullible, easily influenced, unstable, Syn. เชื่อง่าย, ยินยอมง่าย, Ant. ใจแข็ง, Example: ใครๆ ก็บอกว่าเธอเป็นหญิงใจง่าย, Thai definition: ถูกหลอกง่าย
ใจเบา[ADJ] credulous, See also: gullible, easily influenced/induced/led, Syn. เชื่อง่าย, Ant. ใจหนักแน่น, ยั้งคิด, Example: คนใจเบาอย่างพ่อมักจะถูกหลอกเสมอ, Thai definition: ไม่ยั้งคิด
หูเบา[ADJ] credulous, Example: บ่อยครั้งที่เขาต้องมานั่งเสียใจเพราะความเป็นคนหูเบา, Thai definition: ที่เชื่อคนอื่นง่าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หูเบา[adj.] (hūbao) EN: credulous   
ใจง่าย[v.] (jai-ngāi) EN: be credulous ; be unstable ; be gullible ; be easily influenced   
งมงาย[v.] (ngom-ngāi) EN: be credulous ; be gullible ; be unquestioning ; be ignorant ; be unconscious   FR: croire bêtement ; être crédule
ไร้เดียงสา[adj.] (rai dīengsā) EN: innocent ; naive ; childlike ; artless ; simple ; credulous ; ingenuous ; unworldly   FR: innocent ; naïf ; crédule ; ingénu ; candide

CMU English Pronouncing Dictionary
CREDULOUS K R EH1 JH AH0 L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
credulous (j) krˈɛdjuləs (k r e1 d y u l @ s)
credulously (a) krˈɛdjuləsliː (k r e1 d y u l @ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
leichtgläubig {adj} | leichtgläubiger | am leichtgläubigstencredulous | more credulous | most credulous [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お人好し;お人よし[おひとよし, ohitoyoshi] (adj-na,adj-no,n) softhearted (good-natured, credulous) person; easy mark; soft touch; simple soul [Add to Longdo]
が聞いてあきれる;が聞いて呆れる[がきいてあきれる, gakiiteakireru] (exp,v1) who do you think you're kidding by saying (used to indicate incredulous dismissal of some claim); What a laugh! [Add to Longdo]
疑い深い[うたがいぶかい, utagaibukai] (adj-i) doubting; distrustful; incredulous; suspicious [Add to Longdo]
半信半疑[はんしんはんぎ, hanshinhangi] (n,adj-no) half in doubt; half-convinced; dubious; incredulous [Add to Longdo]
聞いてあきれる;聞いて呆れる[きいてあきれる, kiiteakireru] (v1,vi) (See が聞いてあきれる) to be astonished to hear; to be incredulous about; to express disbelief [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Credulous \Cred"u*lous\ (kr?d"?-l?s; 135), a. [L. credulus, fr.
   credere. See {Creed}.]
   1. Apt to believe on slight evidence; easily imposed upon;
    unsuspecting. --Landor.
    [1913 Webster]
 
       Eve, our credulous mother.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Believed too readily. [Obs.] --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 credulous
   adj 1: disposed to believe on little evidence; "the gimmick
       would convince none but the most credulous" [ant:
       {incredulous}]
   2: showing a lack of judgment or experience; "so credulous he
     believes everything he reads"

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top