ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crayon

K R EY1 AA2 N   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crayon-, *crayon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crayon[VT] เขียนด้วยดินสอสี
crayon[N] ดินสอสี, Syn. wax crayon

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crayon(เคร'ออน,-เอิน) n. ดินสอสี,ดินสอเทียน,ดินสอขี้ผึ้ง,ดินสอชอล์ค,ภาพที่เขียนด้วยดินสอดังกล่าว, See also: crayonist n. ดูcrayon

English-Thai: Nontri Dictionary
crayon(n) ดินสอสี,ดินสอเทียน,ชอล์กสี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
crayonถ่านแท่ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
crayon engraving; crayon manner๑. กลวิธีพิมพ์แบบเขียนถ่าน๒. ภาพพิมพ์แบบเขียนถ่าน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
crayon manner; crayon engraving๑. กลวิธีพิมพ์แบบเขียนถ่าน๒. ภาพพิมพ์แบบเขียนถ่าน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crayon drawingภาพวาดเส้นด้วยวัสดุที่เป็นแท่ง [TU Subject Heading]
Crayonsสีแท่งใหญ่ๆ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A, uh... single black crayon.เอ่อ... ดินสอดำแท่งเดียว In the Mouth of Madness (1994)
I did my paper on Harold and the Purple Crayon.ส่วนฉันเลือก ฮาโรนด์ กับดินสอสีม่วง The Story of Us (1999)
But I just couldn't seem to get him to put down that purple crayon.แต่ ดูเหมือนว่า ฉันจะไม่สามารถทำให้ เขาลงจากยอดเขาได้เลย The Story of Us (1999)
So crayons is more your thing ?เธอมีดินสอสีเยอะเลยนี่ Dead in the Water (2005)
Using your crayon. Can I join in?ใช้สีเทียนนะคะ Eternal Summer (2006)
Set up her daughter Marissa with some crayons.แล้วหาสีเทียนให้มาริสซ่า ลูกสาวเธอด้วย It's Alive! (2007)
That girl's gonna need more than crayons to make her world right.เด็กคนนั้นต้องการมากกว่าสีเทียน เพื่อทำให้ชีวิตเป็นอย่างที่ควรเป็น It's Alive! (2007)
I would get out my crayons and connect the dots.เธอเล่นเก่ง Chapter Fourteen 'Distractions' (2007)
-Jerk my crayon and let me color your white.ใส่ดินสอสีของฉันซะ แล้วฉันจะทำให้คุณขาว Zack and Miri Make a Porno (2008)
I'm going to bring my doll carriage and my three Easter rabbits and my giraffe and all my dolls and my doll house and my crayons...ฉันจะนำรถตุ๊กตาของฉัน และสามกระต่ายอีสเตอร์ของฉันและยีราฟของฉัน และทุกตุ๊กตาและบ้านตุ๊กตาของฉันและดินสอสีของฉัน ... Revolutionary Road (2008)
Warped window frames, wet cellar, crayon marks all over the walls, filthy smudges around the door knobs and the fixtures...เฟรมเหหน้าต่างห้องใต้ดินที่เปียกเครื่องหมายดินสอทั่วผนัง รอยเปื้อนสกปรกรอบลูกบิดประตูและติดตั้ง ... Revolutionary Road (2008)
They accept those in crayon?ใช้สีเทียนอันนั้นเขียนอะนะ ? G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สีเทียน[N] crayon

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดินสอ[n.] (dinsø) EN: pencil   FR: crayon [m]
ดินสอดำ[n. exp.] (dinsø dam) EN: pencil   FR: crayon [m] ; crayon noir [m]
ดินสอไม้[n. exp.] (dinsø māi) EN: pencil   FR: crayon [m]
ดินสอสี[X] (dinsø sī) EN: coloured pencil ; pastel   FR: crayon de couleur [m]
เขียนภาพด้วยดินสอ[v. exp.] (khīen phāp dūay dinsø) EN: draw with a pencil   FR: dessiner au crayon ; crayonner
เขียนรูป [v. exp.] (khīen rūp) EN: draw ; draw a picture ; paint a picture   FR: dessiner ; esquisser ; crayonner
เครื่องเหลาดินสอ[n. exp.] (khreūang lao dinsø) EN: sharpener   FR: taille-crayon [m]
นกเค้าป่าสีน้ำตาล[n. exp.] (nok khao pā sī nāmtān) EN: Brown Wood Owl   FR: Chouette leptogramme [f] ; Chouette crayonnée [f]
ปากกา[n.] (pākkā) EN: pen   FR: stylo [m] ; stylo à bille [m] ; Bic [m] ; crayon à bille [m]
สีเทียน[n.] (sī thīen) EN: creyon   FR: crayon de cire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CRAYON    K R EY1 AA2 N
CRAYONS    K R EY1 AA2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crayon    (v) krˈɛɪən (k r ei1 @ n)
crayons    (v) krˈɛɪənz (k r ei1 @ n z)
crayoned    (v) krˈɛɪənd (k r ei1 @ n d)
crayoning    (v) krˈɛɪənɪŋ (k r ei1 @ n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蜡笔[là bǐ, ㄌㄚˋ ㄅㄧˇ, / ] crayon, #26,583 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buntstift {m}; Malstift {m}; Zeichenstift {m} | Buntstifte {pl}; Malstifte {pl}; Zeichenstifte {pl}crayon | crayons [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
crayon de couleur(n) |m| ดินสอสี
crayon noir(n) |m| ดินสอ(ปกติไส้สีดำ)
taille-crayon(n ) |m| กบเหลาดินสอ เช่น Ma collection de Taille-crayon et l'histoire de l'invention de ce petit objet. Depuis l'age de 11 ans je collectionne les taille-crayons.

Japanese-English: EDICT Dictionary
クレパス[, kurepasu] (n) (abbr) pastel crayons [Add to Longdo]
クレヨン[, kureyon] (n) crayon (fre [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crayon \Cray"on\ (kr?"?n), n. [F., a crayon, a lead pencil
   (crayon Cont['e] Cont['e]'s pencil, i. e., one made a black
   compound invented by Cont['e]), fr. craie chalk, L. creta;
   said to be, properly, Cretan earth, fr. Creta the island
   Crete. Cf. {Cretaceous}.]
   1. An implement for drawing, made of clay and plumbago, or of
    some preparation of chalk, usually sold in small prisms or
    cylinders.
    [1913 Webster]
 
       Let no day pass over you . . . without giving some
       strokes of the pencil or the crayon. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   Note: The black crayon gives a deeper black than the lead
      pencil. This and the colored crayons are often called
      chalks. The red crayon is also called sanguine. See
      {Chalk}, and {Sanguine}.
      [1913 Webster]
 
   2. A crayon drawing.
    [1913 Webster]
 
   3. (Electricity) A pencil of carbon used in producing
    electric light.
    [1913 Webster]
 
   {Crayon board}, cardboard with a surface prepared for crayon
    drawing.
 
   {Crayon drawing}, the act or art of drawing with crayons; a
    drawing made with crayons.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crayon \Cray"on\, v. t. [imp. & p. p. {Crayoned} (-?nd); p. pr.
   & vb. n. {Crayoning}.] [Cf. F. crayonner.]
   To sketch, as with a crayon; to sketch or plan.
   [1913 Webster]
 
      He soon afterwards composed that discourse, conformably
      to the plan which he had crayoned out.  --Malone.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crayon
   n 1: writing implement consisting of a colored stick of
      composition wax used for writing and drawing [syn:
      {crayon}, {wax crayon}]
   v 1: write, draw, or trace with a crayon

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 crayon /kʀɛjɔ̃/ 
  pencil

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top