ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

corrugation

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -corrugation-, *corrugation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
corrugation[N] การมีพื้นผิวเป็นลูกฟูก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
corrugation(คอระเก'เชิน) n. การทำให้เป็นลูกฟูก,การทำให้เป็นรอยย่น,ภาวะที่เป็นลูกฟูก,รอยย่น,ร่อง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
corrugation irrigationcorrugation irrigation, ชลประทานลูกฟูก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
corrugation (n) kˌɒrəgˈɛɪʃən (k o2 r @ g ei1 sh @ n)
corrugations (n) kˌɒrəgˈɛɪʃənz (k o2 r @ g ei1 sh @ n z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Corrugation \Cor`ru*ga"tion\ (k?r`r?-g?"sh?n), n. [Cf. F.
   corrugation.]
   The act corrugating; contraction into wrinkles or alternate
   ridges and grooves.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 corrugation
   n 1: a ridge on a corrugated surface
   2: the act of shaping into parallel ridges and grooves

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top