ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coreligionist

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coreligionist-, *coreligionist*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coreligionist(โคเรล'ลิจะนิสทฺ) n. ผู้เลื่อมใสในศาสนาเดียวกัน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coreligionist    (n) kˌourɪlˈɪʤənɪst (k ou2 r i l i1 jh @ n i s t)
coreligionists    (n) kˌourɪlˈɪʤənɪsts (k ou2 r i l i1 jh @ n i s t s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  coreligionist \coreligionist\, co-religionist
  \co`-re*li"gion*ist\(-l?j"?n-?st), n.
     One of the same religion with another.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  coreligionist
      n 1: someone having the same religion as another person

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top