ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cordiality

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cordiality-, *cordiality*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cordiality[N] ความอบอุ่นเป็นกันเอง, Syn. friendly feeling, warm

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cordiality(คอร์ดิแอล'ลิที) n. คำพูดหรือพฤติการณ์ให้ความสนิทสนมหรือความอบอุ่น

English-Thai: Nontri Dictionary
cordiality(n) มิตรภาพ,ความจริงใจ,ไมตรีจิต,น้ำใสใจจริง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cordialityHe greeted her with cordiality.
cordialityHis cordiality may not be authentic.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำใสใจจริง[N] sincerity, See also: cordiality, genuineness, Syn. ความจริงใจ, Example: ผมงงเป็นไก่ตาแตก ยอมรับในน้ำใสใจจริงของเขาจนพูดอะไรไม่ออก, Thai definition: จิตใจที่แท้จริง
มิตรจิตมิตรใจ[N] friendly feelings, See also: cordiality, friendliness, sympathy, Syn. น้ำใจ, Thai definition: ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน, Notes: (สำนวน)
ความเป็นกันเอง[N] intimacy, See also: cordiality, familiarity, friendliness, affection, Syn. ความคุ้นเคย, Example: ในที่ทำงาน ทุกคนมีความเป็นกันเองในหมู่เพื่อนฝูงอย่างมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มิตรจิตมิตรใจ[n.] (mittrajit-mittrajai) EN: friendly feelings ; cordiality ; friendliness ; sympathy   FR: sympathie [f]
มิตรภาพ[n.] (mittraphāp) EN: friendship ; cordiality ; friendliness ; companionship   FR: amitié [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cordiality (n) kˌɔːdɪˈælɪtiː (k oo2 d i a1 l i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
懇切[こんせつ, konsetsu] (adj-na,n) kindness; cordiality; exhaustiveness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cordiality \Cor*dial"i*ty\ (k[^o]r*j[a^]l"[i^]*t[y^] or
   k[^o]r`d[i^]*[a^]l"-; 106), n.; pl. {Cordialities} (-t[i^]z).
   [LL. cordialitas, fr. cordialis sincere: cf. F.
   cordialit['e].]
   1. Relation to the heart. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       That the ancients had any respect of cordiality or
       reference unto the heart, will much be doubted.
                          --Sir T.
                          Browne.
    [1913 Webster]
 
   2. Sincere affection and kindness; warmth of regard;
    heartiness. --Motley.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cordiality
   n 1: a cordial disposition [syn: {amity}, {cordiality}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top