ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

consecutively

K AH0 N S EH1 K Y AH0 T IH0 V L IY0   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -consecutively-, *consecutively*, consecutive
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ติดต่อ[ADV] continually, See also: consecutively, Syn. ต่อเนื่อง, Example: หากคุณต้องทำงานติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ควรมีช่วงเวลาพักบ้างเป็นระยะ, Thai definition: อย่างต่อเนื่องกันไปเป็นลำดับไม่มีขาดตอน, อย่างติดๆ กัน
ติดต่อกัน[ADV] consecutively, See also: continually, Syn. ต่อเนื่อง, Example: เขารู้สึกเมื่อยล้าเพราะขับรถติดต่อกันมาหลายชั่วโมงแล้ว, Thai definition: อย่างต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ ไม่ขาดสาย, ไม่ขาดตอน
อย่างต่อเนื่อง[ADV] continuously, See also: consecutively, in succession, in a row, Example: เทคโนโลยีจะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง[ADV] continuously, See also: consecutively, in succession, in a row, Example: เทคโนโลยีจะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตามลำดับ[adv.] (tām lamdap) EN: respectively ; in turn ; in order ; consecutively   FR: dans l'ordre
ติด ๆ กัน[adv.] (tit-tit kan) EN: closely ; frequently ; consecutively ; successively   FR: de suite ; coup sur coup

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSECUTIVELY    K AH0 N S EH1 K Y AH0 T IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
consecutively    (a) kˈənsˈɛkjutɪvliː (k @1 n s e1 k y u t i v l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Consecutively \Con*sec"u*tive*ly\, adv.
     In a consecutive manner; by way of sequence; successively.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  consecutively
      adv 1: in a consecutive manner; "he was consecutively ill, then
             well, then ill again"

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top