ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

confessor

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -confessor-, *confessor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
confessor[N] ผู้สารภาพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
confessor(คันเฟส'เซอะ) n. ผู้สารภาพบาป,ผู้สารภาพความในใจ,พระผู้ฟังคำสารภาพ, Syn. confesser

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I used to be Booth's confessor when he was a Ranger.และตัดสินว่าพระเจ้า เป็นศัตรูที่เลวร้ายที่สุดของผม พระเจ้าเป็นความเชื่อ The Secrets in the Proposal (2013)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
confessor (n) kˈənfˈɛsər (k @1 n f e1 s @ r)
confessors (n) kˈənfˈɛsəz (k @1 n f e1 s @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンヘソル[, konhesoru] (n) confessor (por [Add to Longdo]
告解師[こっかいし, kokkaishi] (n) (obsc) confessor [Add to Longdo]
聴聞僧[ちょうもんそう, choumonsou] (n) confessor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Confessor \Con*fess"or\ (?; 277), n. [OF. confessor, F.
   confesseur, fr. L. & LL. confessor.]
   1. One who confesses; one who acknowledges a fault, or the
    truth of a charge, at the risk of suffering; specifically,
    one who confesses himself a follower of Christ and endures
    persecution for his faith.
    [1913 Webster]
 
       He who dies for religion is a martyr; he who suffers
       for it is a confessor.        --Latham.
    [1913 Webster]
 
       Our religion which hath been sealed with the blood
       of so many martyrs and confessors.  --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. A priest who hears the confessions of others and is
    authorized to grant them absolution.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 confessor
   n 1: a priest who hears confession and gives absolution
   2: someone who confesses (discloses information damaging to
     themselves)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top