ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conference call

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conference call-, *conference call*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conference callการประชุมทางโทรศัพท์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
conference callการประชุมทางโทรศัพท์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've got two guys and a transatlantic conference call coming up.ฉันมีคนรอ.. ประชุมทางไกลอยู่สองคน Cassandra's Dream (2007)
Here. I was on a conference call with a trade delegation from taiwan.ที่นี้ ประชุมกับพวกตัวแทนจากไตหวัน The Scarlet Letter (2009)
I had three conference calls and a 2-hour client meeting with Gary Danner.มีประชุมทางไกล 3 ครั้งแน่ะ คุยกับลูกค้าคนนึง 2 ชั่วโมง นัดคุยกับเกรย์ แดนเนอร์ด้วย You Gotta Get a Gimmick (2010)
His wife, Meredith, has hidden herself behind her engineering work and nighttime conference calls to Tokyo and rollercoaster designs.ภรรยาของเมเรดิ ธ ของเขาได้ซ่อนตัวเองอยู่เบื้องหลังงานวิศวกรรมของเธอ และการประชุมกลางคืนเรียกร้องไปยังกรุงโตเกียวและการออกแบบรถไฟเหาะ The Beaver (2011)
They wanna set up a conference call to talk about the project.บอกว่าอยากให้ประชุมสาย เพื่อวางแผนงานนี้ Memoirs of an Invisible Dan (2011)
Mr. Martin's on a conference call right now.คุณมาร์ตินกำลัง ประชุมงานทางโทรศัพท์อยู่ค่ะ What Are You Doing Here, Ho-Bag? (2012)
After our conference call she said she had to rest.หลังจากคุยกันแล้ว เธอบอกว่าต้องการพัก Beirut Is Back (2012)
Let's see if we can get that budget meeting pushed, and instead see if you could set up a conference call with Ramey.มาดูกันเถอะว่าพวกเราจะสามารถ เลื่อนการประชุมเรื่องงบประมาณนั่นออกไปก่อน และเผื่อว่านายจะจัดให้มีการประชุม ทางโทรศัพท์กับเรเมย์ได้แทน Buried (2013)
You mean like a conference call with dead people?แบบว่าประชุมออนไลน์กับผีเหรอ Fae-de to Black (2013)
LOOK, Ed, Ed, right now the White House is arranging a conference call between Janine and the intelligence services.- ฟังนะเอ็ด ทำเนียบขาวกำลังเตรียมประชุม ทางโทรศัพท์ระหว่างเจนีน กับหน่วยข่าวกรอง Snowden (2016)

Japanese-English: EDICT Dictionary
多者通話[たしゃつうわ, tashatsuuwa] (n) conference call (phone option); conference calling [Add to Longdo]
電話会議[でんわかいぎ, denwakaigi] (n) phone conference; conference call [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  conference call
      n 1: a telephone call in which more than two people participate

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top