ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conductivity

K AA2 N D AH2 K T IH1 V AH0 T IY0   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conductivity-, *conductivity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conductivity[N] คุณสมบัติในการสื่อนำพลังงานได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conductivity(คอนดัคทิฟ'วิที) n. คุณสมบัติหรืออำนาจในการนำกระแสไฟฟ้า,ส่วนผันกลับของความต้านทานไฟฟ้ามีสัญลักษณ์เป็น

English-Thai: Nontri Dictionary
conductivity(n) สภาพนำ,กำลังนำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conductivityอำนาจสื่อนำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
conductivityสภาพนำ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
conductivityสภาพนำ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conductivity สภาพนำ หรือสภาพนำไฟฟ้า [สิ่งแวดล้อม]
Conductivityการนำ,ความสามารถในการนำ,การนำไฟฟ้า,อำนาจสื่อนำ,คุณสมบัติการนำไฟฟ้า,การนำสัญญาณ [การแพทย์]
conductivityสภาพนำ, ความสามารถในการนำไฟฟ้าของตัวนำ เป็นส่วนกลับของสภาพต้านทานไฟฟ้า มีหน่วยเป็น ซีเมนส์ต่อเมตร (S m-1) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Conductivity Metersเครื่องมือวัดสภาพนำไฟฟ้า [การแพทย์]
Conductivity, Hydraulic สภาพนำน้ำ
1) ความสามารถของดินในการให้น้ำไหลผ่าน ซึ่งขึ้นอยู่กับสมบัติของดิน คือ ขนาดและความต่อเนื่องของช่อง และสมบัติของน้ำ คือ ความเป็นของเหลว (fluidibility) 2) อัตราส่วนระหว่างความเร็วการไหลของน้ำ ต่อแรงขับเคลื่อนของน้ำที่ไหลผ่านดินอย่างช้า ซึ่งสามารถคำนวณได้ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No signs of conductivity burns, no evidence of nuclear streaming in the tissueไม่มีรอยไหม้ที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า\ ไม่มีหลักฐานที่บอกว่ามีนิวเคลียร์ไหลเวียนในเนื้อเยื่อ Art Imitates Life (2008)
[ Beeping ] So the computer registers skin conductivity and subdermal capillary structure to calculate a 2,048-bit verification.แล้วคอมพิวเตอร์ จะจดจำ สภาพเหนี่ยวนำไฟฟ้าของผิว และโครงสร้าง เส้นเลือดฝอยใต้ผิวหนัง 048 บิต Athens (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สภาพนำ[n.] (saphāp nam) EN: conductivity   
สภาพนำยิ่งยวด[n. exp.] (saphāp nam yingyūat) EN: superconductivity   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONDUCTIVITY K AA2 N D AH2 K T IH1 V AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conductivity (n) kˌɒndʌktˈɪvɪtiː (k o2 n d uh k t i1 v i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
导电性[dǎo diàn xìng, ㄉㄠˇ ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] conductivity (elec.), #78,870 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leitfähigkeit {f}; Konduktivität {f} [phys.] | Leitfähigkeit des Wassersconductivity | conductivity of water [Add to Longdo]
Leitfähigkeitselektrode {f}conductivity electrode [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
超伝導(P);超電導(P)[ちょうでんどう, choudendou] (n) superconductivity; super-conductivity; (P) [Add to Longdo]
伝導性[でんどうせい, dendousei] (n) conductivity [Add to Longdo]
伝導度[でんどうど, dendoudo] (n) conductivity [Add to Longdo]
伝導率[でんどうりつ, dendouritsu] (n) conductivity [Add to Longdo]
電気伝導率[でんきでんどうりつ, denkidendouritsu] (n) electrical conductivity [Add to Longdo]
導電性[どうでんせい, doudensei] (n) conductivity [Add to Longdo]
導電度[どうでんど, doudendo] (n) conductivity [Add to Longdo]
導電率[どうでんりつ, doudenritsu] (n) conductivity [Add to Longdo]
熱伝導率[ねつでんどうりつ, netsudendouritsu] (n) thermal conductivity [Add to Longdo]
誘電率[ゆうでんりつ, yuudenritsu] (n) dielectric constant; permittivity; conductivity [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
誘電率[ゆうでんりつ, yuudenritsu] conductivity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conductivity \Con`duc*tiv"i*ty\
   (k[o^]n`d[u^]k*t[i^]v"[i^]*t[y^]), n.
   The quality or power of conducting, or of receiving and
   transmitting, as heat, electricity, etc.; as, the
   conductivity of a nerve.
   [1913 Webster]
 
   {Thermal conductivity} (Physics), the quantity of heat that
    passes in unit time through unit area of a plate whose
    thickness is unity, when its opposite faces differ in
    temperature by one degree.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conductivity
   n 1: the transmission of heat or electricity or sound [syn:
      {conduction}, {conductivity}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top