ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

concatenation

K AH0 N K AE2 T AH0 N EY1 SH AH0 N   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -concatenation-, *concatenation*
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
concatenation (n ) การเชื่อมเข้าด้วยกัน, การเชื่อมต่อกัน, การต่อกัน
See also: S. concatenate,

CMU English Pronouncing Dictionary
CONCATENATION K AH0 N K AE2 T AH0 N EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
concatenation (n) kˈɒnkˌætənˈɛɪʃən (k o1 n k a2 t @ n ei1 sh @ n)
concatenations (n) kˈɒnkˌætənˈɛɪʃənz (k o1 n k a2 t @ n ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
縦続[じゅうぞく, juuzoku] (n) concatenation; cascade (connection) [Add to Longdo]
連結[れんけつ, renketsu] (n,vs,adj-na,adj-no) concatenation; coupling; connection; linking; consolidation (e.g. of company accounts); (P) [Add to Longdo]
連結演算子[れんけつえんざんし, renketsuenzanshi] (n) {comp} concatenation operator [Add to Longdo]
連結式[れんけつしき, renketsushiki] (n) {comp} concatenation expression [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
連結[れんけつ, renketsu] link (vs), concatenation, catenation [Add to Longdo]
連結演算子[れんけつえんざんし, renketsuenzanshi] concatenation operator [Add to Longdo]
連結式[れんけつしき, renketsushiki] concatenation expression [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Concatenation \Con*cat`e*na"tion\ (-n[=a]"sh[u^]n), n. [L.
   concatenatio.]
   A series of links united; a series or order of things
   depending on each other, as if linked together; a chain, a
   succession.
   [1913 Webster]
 
      The stoics affirmed a fatal, unchangeable concatenation
      of causes, reaching even to the illicit acts of man's
      will.                  --South.
   [1913 Webster]
 
      A concatenation of explosions.      --W. Irving.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 concatenation
   n 1: the state of being linked together as in a chain; union in
      a linked series
   2: the linking together of a consecutive series of symbols or
     events or ideas etc; "it was caused by an improbable
     concatenation of circumstances"
   3: a series of things depending on each other as if linked
     together; "the chain of command"; "a complicated
     concatenation of circumstances" [syn: {chain},
     {concatenation}]
   4: the act of linking together as in a series or chain

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top