ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

compeer

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -compeer-, *compeer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
compeer[N] ผู้ที่อยู่ในฐานะเดียวกัน, Syn. peer, equal
compeer[N] เพื่อน, Syn. comrade, companion, friend

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compeer(คัมเพียร์'คอม'เพียร์) n. ความเท่าเทียม,เพื่อนสนิท

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
compeer    (n) kˈɒmpɪəʴr (k o1 m p i@ r)
compeers    (n) kˈɒmpɪəʴz (k o1 m p i@ z)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Compeer \Com*peer"\, [OE. comper, through French fr. L. compar;
   com- + par equal. See {Peer} an equal, and cf. 1st
   {Compare}.]
   An equal, as in rank, age, prowess, etc.; a companion; a
   comrade; a mate.
   [1913 Webster]
 
      And him thus answer'd soon his bold compeer. --Milton.
   [1913 Webster]
 
      His compeer in arms.           --Ford.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Compeer \Com*peer"\, v. t.
   To be equal with; to match. [R.]
   [1913 Webster]
 
      In my rights,
      By me invested, he compeers the best.  --Shak.
   [1913 Webster] Compeer

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Compeer \Com*peer"\, Compeir \Com*peir"\, v. i.
   See {Compear}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 compeer
   n 1: a person who is of equal standing with another in a group
      [syn: {peer}, {equal}, {match}, {compeer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top