ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

commutator

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -commutator-, *commutator*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
commutator[N] กลไกในการสับเปลี่ยนกระแสไฟฟ้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commutator(คอม'ยะเทเทอะ) n. เครื่องเปลี่ยนทิศทางของกระแสไฟฟ้า,เครื่อง สับเปลี่ยน,เครื่องแลกเปลี่ยน

English-Thai: Nontri Dictionary
commutator(n) เครื่องเปลี่ยนกระแสไฟฟ้า,เครื่องสับเปลี่ยน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
commutator machineเครื่องจักรแบบสับกระแส [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
commutator of elements of a groupตัวทำสลับที่ของสมาชิกกรุป [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
commutator subgroupกรุปย่อยตัวทำสลับที่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
commutatorคอมมิวเทเตอร์, ตัวทำสลับที่, ส่วนประกอบของมอเตอร์และไดนาโม  ทำด้วยทองแดงมีลักษณะเป็นวงแหวนผ่าครึ่งต่อไว้กับขดลวดของมอเตอร์หรือไดนาโม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
commutator (n) kˈɒmjuːtɛɪtər (k o1 m y uu t ei t @ r)
commutators (n) kˈɒmjuːtɛɪtəz (k o1 m y uu t ei t @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
刷子[さっし;はけ, sasshi ; hake] (n) brush; commutator brush [Add to Longdo]
整流子[せいりゅうし, seiryuushi] (n) commutator [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Commutator \Com"mu*ta`tor\, n. (Elec.)
   A piece of apparatus used for reversing the direction of an
   electrical current; an attachment to certain electrical
   machines, by means of which alternating currents are made to
   be continuous or to have the same direction. It may be
   attached to the end of the spindle of an electric motor,
   where a brush is in contact sequentially with the parts of
   the spindle that conduct current to the different windings of
   the motor.
   [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 commutator
   n 1: switch for reversing the direction of an electric current

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top