Search result for

comical

K AA1 M IH0 K AH0 L   
Languages
Language
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -comical-, *comical*
Some results are hidden.
configure
Language
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
comical(adj) ตลกขบขัน, See also: ชวนหัว, น่าขัน, น่าหัวเราะ, Syn. funny, humorous, humourous, ridiculous, ironic, ironical, comic, laughable, laughing
comically(adv) อย่างตลกขบขัน, Syn. funnily, humorously, humourously

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
comical(คอม'มิเคิล) adj. ตลก, ขบขัน, น่าหัวเราะ, See also: comicality n. ดูcomical, Syn. ludicrous

English-Thai: Nontri Dictionary
comical(adj) ขบขัน, น่าหัวเราะ, ตลก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And it's sort of comical how you think that you've made a choice that exempts you from the fashion industry when, in fact, you're wearing a sweater that was selected for you by the people in this room from a pile of "stuff."น่าขันเมื่อเธอคิดว่า ได้เลือกสิ่งที่ทำให้เธอ ไม่ได้อยู่ในวงการแฟชั่น ทั้งที่จริง... เธอกำลังสวมสเวตเตอร์ที่ถูกเลือกให้... The Devil Wears Prada (2006)
In his comical little brain somewhere, right?สมองส่วนการควบคุมที่ไหนสัดแห่ง นั่นแหละ Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
He's an overexaggerated smilodon with comical green hair.เขาเป็นไอ้เสือเขี้ยวดาบจอมเว่อร์ ผมสีเขียวอี๋ Dan de Fleurette (2009)
♪ "But be a comical one." ♪*"แต่มันน่าขันยิ่งกว่า"* The Substitute (2010)
Do you have time to watch Bravo or read a book or buy laces for your incredibly high comical boots.มี เธอมีเวลาดูช่อง Bravo (ช่องเคเบิล) ไหม หรืออ่านหนังสือหรือซื้อผ้าลูกไม้ สำหรับรองเท้าบูททรงสูงเวอร์ดูตลก Props (2012)
I left aside using the construction of comical discourse the way I used to.ทิ้งการใช้โครงสร้างวาทกรรมแบบการ์ตูน แบบที่ฉันเคยใช้
And he, in his comical speech, was fatally seen as ridiculous.และในโลกของตัวการ์ตูน ตัวเขาก็ถูกมองเป็นตัวตลกมากๆ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าหัวเราะ(adj) funny, See also: comical, Example: เด็กทารกอายุไม่ถึงขวบยังทำอะไรไม่ได้มากได้แต่คืบคลานทำตัวยงโย่ยงหยกน่าหัวเราะ
หน้าเป็น(v) be risible, See also: comical, Ant. หน้าตาย, Example: แม่สอนหนูเสมอว่าต้องทำตัวให้ถูกกาลเทศะ ไม่ทำหน้าเป็นในเวลาที่คนอื่นโศกเศร้า, Thai Definition: ทำหน้าหัวเราะอยู่เรื่อยๆ
ตลก(adj) farcical, See also: comical, amusing, funny, Syn. น่าขัน, น่าขำ, น่าหัวเราะ, Example: เขาเป็นคนตลกๆ ทำให้คนอื่นสนุกสนาน, Thai Definition: ที่ทำให้คนอื่นขบขันด้วยคำพูดหรือกิริยาท่าทาง
หัสนิยาย(n) comical story, See also: funny story, Syn. นิยายขบขัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชวนหัว[chūanhūa] (adj) EN: funny ; amusing ; comical  FR: drôle ; amusant
น่าหัวเราะ[nāhūarǿ] (adj) EN: funny ; comical  FR: risible
นิยายขบขัน[niyāi khopkhan] (n, exp) EN: comical story
ตลก[talok] (adj) EN: funny ; comical ; farcical  FR: comique ; amusant ; drôle ; cocasse ; burlesque ; marrant (fam.) ; drolatique (litt.)
ตลกดี[talok dī] (x) EN: very comical ; funny ; amusing  FR: amusant ; marrant (fam.) ; comique
ตลกคะนอง[talok khanøng] (x) EN: crack jokes ; wild comical ; mettlesome joke; savage joke
ตลก ๆ[talok-talok] (adj) EN: comical

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COMICAL K AA1 M IH0 K AH0 L
COMICALLY K AA1 M IH0 K AH0 L IY0
COMICALLY K AA1 M IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
comical (j) kˈɒmɪkl (k o1 m i k l)
comically (a) kˈɒmɪkliː (k o1 m i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gǔ, ㄍㄨˇ, ] comical, #3,217 [Add to Longdo]
[huá, ㄏㄨㄚˊ, ] comical; cunning; slippery; smooth; surname Hua, #3,217 [Add to Longdo]
滑稽[huá ji, ㄏㄨㄚˊ ㄐㄧ˙, ] comical; funny; amusing, #15,817 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お笑い;御笑い[おわらい, owarai] (n) comical (story, song); comic [Add to Longdo]
コミカル[komikaru] (adj-na, n) comical; (P) [Add to Longdo]
可笑しい(P);奇怪しい(iK)[おかしい, okashii] (adj-i) (1) (uk) funny; amusing; comical; laughable; ridiculous; (2) (uk) strange; odd; funny; peculiar; weird; unusual; eccentric; (3) (uk) improper; unsuitable; unbecoming; (4) (uk) suspicious; (P) [Add to Longdo]
滑稽[こっけい, kokkei] (adj-na, n) (uk) funny; humorous; humourous; comical; laughable; ridiculous; joking; (P) [Add to Longdo]
滑稽諧謔[こっけいかいぎゃく, kokkeikaigyaku] (n) smooth-talking and humorous; with jocose and comical airs [Add to Longdo]
茶番的[ちゃばんてき, chabanteki] (adj-na) farcical; comical [Add to Longdo]
天明調[てんめいちょう, tenmeichou] (n) (1) (See 天明・2, 蕉風) style of haikai or haiku from the Tenmei era (based on a return to the style of Basho); (2) (See 狂歌) style of comical tanka from the Tenmei era (popularized by Oota Nampo) [Add to Longdo]
面白おかしい;面白可笑しい[おもしろおかしい, omoshirookashii] (adj-i) (uk) humorous; humourous; funny; amusing; laughable; hilarious; comical; jocular [Add to Longdo]
剽軽者[ひょうきんもの, hyoukinmono] (n) comical person [Add to Longdo]
鄙振り;夷曲;夷振り[ひなぶり, hinaburi] (n) (1) appearing rustic; (2) ancient song played at the court; (3) (See 狂歌) comical tanka [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Comical \Com"ic*al\, a.
   1. Relating to comedy.
    [1913 Webster]
 
       They deny it to be tragical because its catastrophe
       is a wedding, which hath ever been accounted
       comical.               --Gay.
    [1913 Webster]
 
   2. Exciting mirth; droll; laughable; as, a comical story.
    "Comical adventures." --Dryden.
 
   Syn: Humorous; laughable; funny. See {Droll}. --
     {Com"ic*al*ly}, adv. -- {Com"ic*al"ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 comical
   adj 1: arousing or provoking laughter; "an amusing film with a
       steady stream of pranks and pratfalls"; "an amusing
       fellow"; "a comic hat"; "a comical look of surprise";
       "funny stories that made everybody laugh"; "a very funny
       writer"; "it would have been laughable if it hadn't hurt
       so much"; "a mirthful experience"; "risible courtroom
       antics" [syn: {amusing}, {comic}, {comical}, {funny},
       {laughable}, {mirthful}, {risible}]

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top