ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

collie

K AA1 L IY0   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -collie-, *collie*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
collier[N] คนขุดถ่านหิน, Syn. coal miner
collier[N] เรือขนถ่านหิน
colliery[N] เหมืองถ่านหิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
collie(คอล'ลี) n. สุนัขพันธุ์หนึ่งในสก๊อตแลนด์ ใช้ต้อนฝูงแกะ
collier(คอล'เยอะ) n. เรือบรรทุกถ่านหิน,คนงานถ่านหิน,คนขายถ่านหิน
colliery(คลอ'ยะรี) n. เหมืองถ่านหิน

English-Thai: Nontri Dictionary
collie(n) สุนัขเลี้ยงแกะ
collier(n) คนงานถ่านหิน,คนขุดถ่านหิน,คนขายถ่านหิน,เรือบรรทุกถ่านหิน
colliery(n) เหมืองถ่านหิน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- It's in the collie family,Right?It's in the collie family, right? 97 Seconds (2007)
Don't ve me i saw a collie on tv who could push a lawn mower.ชั้นเห็นคอลลี่ในทีวี มันถอนหญ้าในสนามได้ด้วยนะ Hello, Little Girl (2008)
Masculine garments, proper, good collie to smoke upon.เสื้อผ้าที่เหมาะสม กัญชาไว้สูบ Your Highness (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
collieWe keep a collie as a pet.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกประคำ[n.] (lūk prakham) EN: rosary ; necklace of sacred beads ; large beads   FR: chapelet [m] ; rosaire [m] ; collier de perles sacrées [m]
มาลา[n.] (mālā) EN: necklace   FR: collier [m]
นกหัวโตขาดำ[n. exp.] (nok hūa tō khā dam) EN: Kentish Plover   FR: Pluvier à collier interrompu [m] ; Gravelot à collier interrompu [m] ; Gravelot pattenoire [m] ; Gravelot de Kent [m] ; Pluvier de Kent [m] ; Pluvier à poitrine blanche [m]
นกหัวโตขาสีส้ม[n. exp.] (nok hūa tō khā sī som) EN: Common Ringed Plover   FR: Pluvier grand-gravelot [m] ; Grand Gravelot [m] ; Pluvier à collier [m] ; Grand Gravelot à collier [m] ; Pluvier rebaudet [m]
นกหัวโตเล็กขาเหลือง[n. exp.] (nok hūa tō lēk khā leūang) EN: Little Ringed Plover   FR: Pluvier petit-gravelot [m] ; Petit Gravelot [m] ; Pluvier gravelot [m] ; Petit Gravelot à collier [m]
นกฮูก[n. exp.] (nok hūk) EN: Collared Scops-Owl   FR: Petit-duc à collier [m] ; Petit-duc des Indes [m]
นกอีแพรดแถบอกดำ[n. exp.] (nok ī-phraēt thaēp ok dam) EN: Pied Fantail   FR: Rhipidure pie [m] ; Rhipidure à collier ; Rhipidure malaise
นกจาบปีกอ่อนหัวเทา[n. exp.] (nok jāp pīk øn hūa thao) EN: Chestnut-eared Bunting   FR: Bruant à oreillons [m] ; Bruant à demi-collier [m] ; Bruant à oreillons marron [m] ; Bruant à poitrine noire [m]
นกแก้วคอแหวนสีกุหลาบ[n. exp.] (nok kaēo khø waēn sī kulāp) EN: Rose-ringed Parakeet   FR: Perruche à collier [f] ; Perruche verte à collier [f] ; Perruche de Kramer [f] ; Cateau
นกกะรางสร้อยคอเล็ก[n. exp.] (nok karāng søi khø lek) EN: Lesser Necklaced Laughingthrush   FR: Garrulaxe à collier [m] ; Garrulax à demi-collier [m] ; Petit Garrulaxe à collier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COLLIE K AA1 L IY0
COLLIER K AA1 L Y ER0
COLLIES K AA1 L IY0 Z
COLLIERS K AA1 L Y ER0 Z
COLLIER'S K AA1 L Y ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
collie (n) kˈɒliː (k o1 l ii)
collier (n) kˈɒlɪəʳr (k o1 l i@ r)
collies (n) kˈɒlɪz (k o1 l i z)
colliers (n) kˈɒlɪəʳz (k o1 l i@ z)
colliery (n) kˈɒljəriː (k o1 l y @ r ii)
collieries (n) kˈɒljərɪz (k o1 l y @ r i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
コリー[, kori-] (n) collie; (P) [Add to Longdo]
スポッティドラットフィッシュ;ハイドロラグス・コリエイ;ハイドロラグスコリエイ[, supotteidorattofisshu ; haidororagusu . koriei ; haidororagusukoriei] (n) spotted ratfish (Hydrolagus colliei, a shortnose chimaera found in the Eastern Pacific) [Add to Longdo]
ビアデッドコリー[, biadeddokori-] (n) bearded collie [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dog \Dog\ (d[add]g or d[o^]g), n. [AS. docga; akin to D. dog
   mastiff, Dan. dogge, Sw. dogg.]
   1. (Zool.) A quadruped of the genus {Canis}, esp. the
    domestic dog ({Canis familiaris}).
 
   Note: The dog is distinguished above all others of the
      inferior animals for intelligence, docility, and
      attachment to man. There are numerous carefully bred
      varieties, as the {akita}, {beagle}, {bloodhound},
      {bulldog}, {coachdog}, {collie}, {Danish dog},
      {foxhound}, {greyhound}, {mastiff}, {pointer},
      {poodle}, {St. Bernard}, {setter}, {spaniel}, {spitz},
      {terrier}, {German shepherd}, {pit bull}, {Chihuahua},
      etc. There are also many mixed breeds, and partially
      domesticated varieties, as well as wild dogs, like the
      dingo and dhole. (See these names in the Vocabulary.)
      [1913 Webster +PJC]
 
   2. A mean, worthless fellow; a wretch.
    [1913 Webster]
 
       What is thy servant, which is but a dog, that he
       should do this great thing?      -- 2 Kings
                          viii. 13 (Rev.
                          Ver. )
    [1913 Webster]
 
   3. A fellow; -- used humorously or contemptuously; as, a sly
    dog; a lazy dog. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   4. (Astron.) One of the two constellations, Canis Major and
    Canis Minor, or the Greater Dog and the Lesser Dog. Canis
    Major contains the Dog Star (Sirius).
    [1913 Webster]
 
   5. An iron for holding wood in a fireplace; a firedog; an
    andiron.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mech.)
    (a) A grappling iron, with a claw or claws, for fastening
      into wood or other heavy articles, for the purpose of
      raising or moving them.
    (b) An iron with fangs fastening a log in a saw pit, or on
      the carriage of a sawmill.
    (c) A piece in machinery acting as a catch or clutch;
      especially, the carrier of a lathe, also, an
      adjustable stop to change motion, as in a machine
      tool.
      [1913 Webster]
 
   7. an ugly or crude person, especially an ugly woman. [slang]
    [PJC]
 
   8. a {hot dog}. [slang]
    [PJC]
 
   Note: Dog is used adjectively or in composition, commonly in
      the sense of relating to, or characteristic of, a dog.
      It is also used to denote a male; as, dog fox or g-fox,
      a male fox; dog otter or dog-otter, dog wolf, etc.; --
      also to denote a thing of cheap or mean quality; as,
      dog Latin.
      [1913 Webster]
 
   {A dead dog}, a thing of no use or value. --1 Sam. xxiv. 14.
 
   {A dog in the manger}, an ugly-natured person who prevents
    others from enjoying what would be an advantage to them
    but is none to him.
 
   {Dog ape} (Zool.), a male ape.
 
   {Dog cabbage}, or {Dog's cabbage} (Bot.), a succulent herb,
    native to the Mediterranean region ({Thelygonum
    Cynocrambe}).
 
   {Dog cheap}, very cheap. See under {Cheap}.
 
   {Dog ear} (Arch.), an acroterium. [Colloq.]
 
   {Dog flea} (Zool.), a species of flea ({Pulex canis}) which
    infests dogs and cats, and is often troublesome to man. In
    America it is the common flea. See {Flea}, and
    {Aphaniptera}.
 
   {Dog grass} (Bot.), a grass ({Triticum caninum}) of the same
    genus as wheat.
 
   {Dog Latin}, barbarous Latin; as, the dog Latin of pharmacy.
    
 
   {Dog lichen} (Bot.), a kind of lichen ({Peltigera canina})
    growing on earth, rocks, and tree trunks, -- a lobed
    expansion, dingy green above and whitish with fuscous
    veins beneath.
 
   {Dog louse} (Zool.), a louse that infests the dog, esp.
    {H[ae]matopinus piliferus}; another species is
    {Trichodectes latus}.
 
   {Dog power}, a machine operated by the weight of a dog
    traveling in a drum, or on an endless track, as for
    churning.
 
   {Dog salmon} (Zool.), a salmon of northwest America and
    northern Asia; -- the {gorbuscha}; -- called also {holia},
    and {hone}.
 
   {Dog shark}. (Zool.) See {Dogfish}.
 
   {Dog's meat}, meat fit only for dogs; refuse; offal.
 
   {Dog Star}. See in the Vocabulary.
 
   {Dog wheat} (Bot.), Dog grass.
 
   {Dog whelk} (Zool.), any species of univalve shells of the
    family {Nassid[ae]}, esp. the {Nassa reticulata} of
    England.
 
   {To give to the dogs}, or {To throw to the dogs}, to throw
    away as useless. "Throw physic to the dogs; I'll none of
    it." --Shak.
 
   {To go to the dogs}, to go to ruin; to be ruined.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Collie \Col"lie\ (k[o^]l"l[y^]), n. [Gael. cuilean whelp, puppy,
   dog.] (Zool.)
   The Scotch shepherd dog. There are two breeds, the
   rough-haired and smooth-haired. It is remarkable for its
   intelligence, displayed especially in caring for flocks.
   [Written also {colly}, {colley}.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 collie
   n 1: a silky-coated sheepdog with a long ruff and long narrow
      head developed in Scotland

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top