ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cognate

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cognate-, *cognate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cognate[N] คนหรือสิ่งของที่มาจากต้นกำเนิดเดียวกัน, Syn. blood relation, blood relative, sib
cognate[N] คำที่มาจากรากศัพท์เดียวกัน, Syn. cognate word
cognate[ADJ] ซึ่งมาจากภาษาเดียวกัน
cognate[ADJ] ซึ่งสัมพันธ์กันทางสายเลือด, See also: ซึ่งมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน, Syn. akin, blood-related

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cognateadj. เกี่ยวกับการกำเนิดเดียวกัน,ซึ่งมีบรรพบุรุษเดียวกัน,มีลักษณะหรือคุณสมบัติคล้ายกัน n. สิ่งหรือบุคคลจากต้นกำเนิดเดียวกัน,ภาษาตระกูลเดียวกัน,สัมพัทธ์, See also: cognation n. ดูcognate

English-Thai: Nontri Dictionary
cognate(adj) สัมพันธ์กัน,เกี่ยวเนื่องกัน,คล้ายคลึงกัน,มาจากแหล่งกำเนิดเดียวกัน
cognate(n) สิ่งที่เกี่ยวเนื่องกัน,สิ่งที่มีแหล่งกำเนิดเดียวกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cognate inclusion; autolithหินอัคนีแปลกปลอม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cognatesญาติทางมารดา (ก. สกอตแลนด์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cognate (n) kˈɒgnɛɪt (k o1 g n ei t)
cognates (n) kˈɒgnɛɪts (k o1 g n ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同源词[tóng yuán cí, ㄊㄨㄥˊ ㄩㄢˊ ㄘˊ, / ] cognate; words having a common origin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
同族目的語[どうぞくもくてきご, douzokumokutekigo] (n) {ling} cognate object [Add to Longdo]
同族目的語動詞[どうぞくもくてきごどうし, douzokumokutekigodoushi] (n) {ling} cognate object verb [Add to Longdo]
同族目的語動詞句[どうぞくもくてきごどうしく, douzokumokutekigodoushiku] (n) {ling} cognate object verb phrase [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cognate \Cog"nate\, a. [L. cognatus; co- + gnatus, natus, p. p.
   of nasci, anciently gnasci, to be born. See {Nation}, and cf.
   {Connate}.]
   1. Allied by blood; kindred by birth; specifically (Law),
    related on the mother's side.
    [1913 Webster]
 
   2. Of the same or a similar nature; of the same family;
    proceeding from the same stock or root; allied; kindred;
    as, a cognate language.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cognate \Cog"nate\, n.
   1. (Law) One who is related to another on the female side.
    --Wharton.
    [1913 Webster]
 
   2. One of a number of things allied in origin or nature; as,
    certain letters are cognates.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cognate
   adj 1: related in nature; "connate qualities" [syn: {connate},
       {cognate}]
   2: having the same ancestral language; "cognate languages"
   3: related by blood [syn: {akin(p)}, {blood-related}, {cognate},
     {consanguine}, {consanguineous}, {consanguineal}, {kin(p)}]
   n 1: one related by blood or origin; especially on sharing an
      ancestor with another [syn: {blood relation}, {blood
      relative}, {cognate}, {sib}]
   2: a word is cognate with another if both derive from the same
     word in an ancestral language [syn: {cognate}, {cognate
     word}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top