ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clement

K L EH1 M AH0 N T   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clement-, *clement*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clement[ADJ] ที่สบายๆ (อากาศ), Syn. warm, clear

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clement(เคลม'เมินทฺ) adj. เมตตากรุณา,ผ่อนผัน,ไม่รุนแรง,เย็นสบาย,อำนวย, Syn. mild
inclement(อินเคลม' เมินทฺ) adj. รุนแรง, ไม่ปรานี, ไม่มีความกรุณาปรานี., See also: inclemency, inclementness n. inclemently adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
clement(adj) ไม่ถือโทษ,ผ่อนผัน,เมตตากรุณา,ไม่รุนแรง
inclement(adj) ร้ายแรง,ไม่กรุณาปราณี,ไม่เมตตา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, you were totally unfair to Catherine Clement in season two.รู้ไหม คุณไม่ยุติธรรม กับแคทเทอรีน เซลเมนต์ ในฤดูกาลที่สอง American Duos (2007)
After 180.000 nomadic years, and thanks to a more clement climate, humans settled down.หลังจาก 180,000 ปีแห่งการเร่ร่อน, และขอบคุณสภาพอากาศที่ไม่รุนแรง มนุษย์จึงสามารถตั้งถิ่นฐานได้ Home (2009)
The Clements party. - Whoo-hoo! - This way.เคลเมนท์ปาร์ตี้ ทางนี้ We'll Meet Again (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รุนแรง[adj.] (runraēng) EN: violent ; excessive ; aggressive ; severe ; vigorous ; fierce   FR: violent ; virulent ; fort ; intense ; cruel ; dur ; sévère ; carabiné (fam.) ; pénible ; rigoureux ; inclément (fig. - litt.)
วงล้อม[n.] (wongløm) EN: encirclement   

CMU English Pronouncing Dictionary
CLEMENT K L EH1 M AH0 N T
CLEMENTE K L AH0 M EH1 N T EY0
CLEMENTE K L AH0 M EH1 N T IY0
CLEMENTS K L EH1 M AH0 N T S
CLEMENTZ K L EH1 M IH0 N T S
CLEMENTI K L EY0 M EY1 N T IY0
CLEMENTIA K L EY0 M EY1 N SH AH0
CLEMENTES K L AH0 M EH1 N T IY0 Z
CLEMENTES K L AH0 M EH1 N T EY0 Z
CLEMENTINE K L EH1 M AH0 N T AY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Clement (n) klˈɛmənt (k l e1 m @ n t)
clement (j) klˈɛmənt (k l e1 m @ n t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
包囲[ほうい, houi] (n,adj-no,vs) siege; encirclement; envelopment; surrounding; besiegement; (P) [Add to Longdo]
包囲網[ほういもう, houimou] (n) encirclement; encircling net; tight besiegement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clement \Clem"ent\, a. [L. clemens; -entis; cf. F. cl?ment.]
   Mild in temper and disposition; merciful; compassionate.
   --Shak. -- {Clem"ent*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clement
   adj 1: (of weather or climate) physically mild; "clement
       weather" [ant: {inclement}]
   2: (used of persons or behavior) inclined to show mercy; "a more
     clement judge reduced the sentence" [ant: {inclement}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top