ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

classical literature

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -classical literature-, *classical literature*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Classical literatureวรรณคดี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
classical literatureI'm very interested in classical literature.

Japanese-English: EDICT Dictionary
漢文[かんぶん, kanbun] (n) (1) Chinese classical literature; (2) literature written entirely in kanji; (P) [Add to Longdo]
古典文学[こてんぶんがく, kotenbungaku] (n,adj-no) classical literature [Add to Longdo]
古文[こもん, komon] (n) (1) ancient writing (i.e. Edo-period or older); classical literature; (2) ancient Chinese character (pre-Qin period); (P) [Add to Longdo]
故事成語[こじせいご, kojiseigo] (n) idiom derived from historical events or classical literature of China [Add to Longdo]
文語文法[ぶんごぶんぽう, bungobunpou] (n) grammar of the classical literature; classical grammar [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top