Search result for

citizenship

(41 entries)
(0.0078 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -citizenship-, *citizenship*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
citizenship[N] ความเป็นพลเมือง
citizenship[N] สิทธิในความเป็นพลเมือง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
citizenship(ซิท'ทิเซินชิพ) n. ฐานะประชากร,สัญชาติ,คุณธรรมของประชากร

English-Thai: Nontri Dictionary
citizenship(n) การเป็นพลเมือง,สิทธิของประชากร,สัญชาติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
citizenshipความเป็นพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
citizenshipความเป็นพลเมือง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
citizenshipความเป็นพลเมือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
citizenship by birthการได้สัญชาติโดยการเกิดในดินแดน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
citizenship, dualความเป็นพลเมืองสองประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Citizenship ; Nationalityสัญชาติ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But he's nearly done with his citizenship program.แต่เขาเกือบจะได้สัญชาติแล้วนี่ครับ WarGames: The Dead Code (2008)
We're with the department of citizenship and immigration.เราเป็นหน่วยตรวจคนเข้าเมือง House Divided (2009)
Furthermore, rather than repenting for his crime, he blamed his friend and mocked Korean judicial system by insisting his US citizenship.แล้วแทนที่ เขาจะรู้สึกผิดต่ออาชญากรรมที่เขาก่อขึ้น เขากลับโทษเพื่อนของเขา และทำการลบหลู่กระบวนการยุติธรรมของเกาหลี The Case of Itaewon Homicide (2009)
Here at Browning-Orvis, we have a longstanding commitment to humanitarian causes because exemplary corporate citizenship is our highest calling.เรายืนหยัดเรื่องมนุษยธรรม มาอย่างยาวนาน เพราะบุคคลในบริษัทที่น่ายกย่องนั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของเรา RED (2010)
Hell of a way to earn your citizenship. Shit.ต้องทำอย่างไรกับพลเรือน ที่สถานนีตำรวจ Battle Los Angeles (2011)
Well then, I guess my only option is to lose my American citizenship for a while.งั้นหรอ, ดูเมื่อว่า ตัวเลือกเดียวที่ผมมี คือเสียสัญชาติอเมริกันไปสักพักละนะ Resident Evil: Damnation (2012)
And they had to lie about their citizenship to go to high school.และพวกเค้าต้องโกหกความเป็นพลเมือง เพื่อที่จะเรียนมัธยม The Spanish Teacher (2012)
I know you've petitioned for citizenship.ฉันรู้ว่าเธอยื่นคำร้อง ขอสิทธิความเป็นพลเมือง It's Called Improvising, Bitch! (2012)
I'm guessing your citizenship will be denied and your green card revoked.ฉันเดาว่า สิทธิความเป็นพลเมือง จะถูกปฏิเสธ และกรีนการ์ดก็จะถูกยกเลิก It's Called Improvising, Bitch! (2012)
How about this? Fake citizenship.วิธีการเกี่ยวกับเรื่องนี้? Elysium (2013)
Well, to expedite citizenship, that requires very special treatment.ในการขอสัญชาติ มันจะต้องดูแลเป็นพิเศษ American Hustle (2013)
I have members of Congress that are gonna come in right now and try to give the sheik citizenship, all right?ของโรงแรมพลาซ่า ส.ส.กำลังมา และมอบสัญชาติให้กับชีค American Hustle (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
citizenshipHe acquired American citizenship.
citizenshipHe will be admitted to American citizenship.
citizenshipThe traitor was deprived of his citizenship.
citizenshipUnder the reign of tyranny, innocent people were deprived of their citizenship.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัญชาติ[N] nationality, See also: citizenship, Syn. ชนชาติ, เชื้อสาย, Example: เมื่อวานนี้ตำรวจน้ำสามารถจับกุมโจรสลัดสัญชาติเวียดนามได้แล้วถึง 69 คนพร้อมด้วยเรือ 7ลำ, Thai definition: สถานะตามกฎหมายของบุคคลที่แสดงว่าเป็นพลเมืองหรือคนในบังคับของประเทศใดประเทศหนึ่ง, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สัญชาติ[n.] (sanchāt) EN: nationality ; citizenship   FR: nationalité [f] ; citoyenneté [f]
สัญชาติไทย[n. exp.] (sanchāt thai) EN: Thai citizenship   FR: nationalité thaïlandaise [f] ; citoyenneté thaïlandaise [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CITIZENSHIP    S IH1 T AH0 Z AH0 N SH IH2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
citizenship    (n) (s i1 t i z @ n sh i p)
citizenships    (n) (s i1 t i z @ n sh i p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Staatsangehörigkeit {f}; Staatsbürgerschaft {f} | doppelte Staatsangehörigkeit {f}; doppelte Staatsbürgerschaft {f}citizenship | dual citizenship [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
公民学校[こうみんがっこう, koumingakkou] (n) citizenship training school [Add to Longdo]
公民教育[こうみんきょういく, kouminkyouiku] (n) civic or citizenship education [Add to Longdo]
公民権[こうみんけん, kouminken] (n) civil rights; franchise; citizenship; (P) [Add to Longdo]
市民権[しみんけん, shiminken] (n) citizenship; civic rights; civil rights; (P) [Add to Longdo]
二重国籍者[にじゅうこくせきしゃ, nijuukokusekisha] (n) dual citizen; person having dual citizenship or nationality [Add to Longdo]
日本国籍[にほんこくせき, nihonkokuseki] (n) Japanese nationality; Japanese citizenship [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Citizenship \Cit"i*zen*ship\, n.
   The state of being a citizen; the status of a citizen.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 citizenship
   n 1: the status of a citizen with rights and duties
   2: conduct as a citizen; "award for good citizenship"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top