ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

circumvention

S ER2 K AH0 M V EH1 N CH AH0 N   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -circumvention-, *circumvention*
CMU English Pronouncing Dictionary
CIRCUMVENTION S ER2 K AH0 M V EH1 N CH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
circumvention (n) sˌɜːʳkəmvˈɛnʃən (s @@2 k @ m v e1 n sh @ n)
circumventions (n) sˌɜːʳkəmvˈɛnʃənz (s @@2 k @ m v e1 n sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vereitelung {f} | Vereitelungen {pl}circumvention | circumventions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
潜脱[せんだつ, sendatsu] (n,vs) circumvention of the law; evasion of the law (by using legal means to obtain a result normally only obtainable by illegal ones) [Add to Longdo]
脱法[だっぽう, dappou] (n,vs) evasion of the law; circumvention of the law [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Circumvention \Cir`cum*ven"tion\, n. [L. circumventio.]
   The act of prevailing over another by arts, address, or
   fraud; deception; fraud; imposture; delusion.
   [1913 Webster]
 
      A school in which he learns sly circumvention.
                          --Cowper.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 circumvention
   n 1: the act of evading by going around

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top