ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

circumscription

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -circumscription-, *circumscription*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
circumscription(เซอคัมสคริพ'เชิน) n. การเขียนวงกลมรอบ,การจำกัดเขต,ขอบเขต,โครงร่าง,เส้นรอบวง,คำนิยาม,คำจำกัดความ,ลายริม, See also: circumscriptive adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
circumscription(n) เส้นรอบวง,การจำกัดเขต,ขอบเขต,คำนิยาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความจำกัด[n.] (khwām jamkat) EN: limitation ; restriction ; circumscription   FR: limitation [f] ; restriction [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
circumscription    (n) sˌɜːʴkəmskrˈɪpʃən (s @@2 k @ m s k r i1 p sh @ n)
circumscriptions    (n) sˌɜːʴkəmskrˈɪpʃənz (s @@2 k @ m s k r i1 p sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
サーカムスクリプション[, sa-kamusukuripushon] (n) circumscription [Add to Longdo]
外接[がいせつ, gaisetsu] (n,vs) {geom} circumscription [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Circumscription \Cir`cum*scrip"tion\, n. [L. circumscriptio. See
   {Circumscribe}.]
   1. An inscription written around anything. [R.] --Ashmole.
    [1913 Webster]
 
   2. The exterior line which determines the form or magnitude
    of a body; outline; periphery. --Ray.
    [1913 Webster]
 
   3. The act of limiting, or the state of being limited, by
    conditions or restraints; bound; confinement; limit.
    [1913 Webster]
 
       The circumscriptions of terrestrial nature.
                          --Johnson.
    [1913 Webster]
 
       I would not my unhoused, free condition
       Put into circumscription and confine. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 circumscription
   n 1: the act of circumscribing

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top