ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chronicled

K R AA1 N IH0 K AH0 L D   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chronicled-, *chronicled*, chronicl, chronicle
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is the manuscript in which the friar chronicled the knight's story.มันเป็น หนังสือที่เขียนด้วยมือ ซึ่งหลวงพ่อรูปนั้นบันทึกเหตุการณ์เรื่องราวของอัศวิน. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
I know, I know, I know, but it's not like she hasn't chronicled your entire life since grammar school.ฉันรู้ ฉันรู้ ฉันรู้ แต่มันไม่เหมือน เธอไม่ได้เล่าเรื่องราวชีวิตทั้งหมดของคุณเลย \ ตั้งแต่โรงเรียนของย่า Riding in Town Cars with Boys (2011)
We both have pasts, but mine's not about to be chronicled in a magazine.เราทั้งคู่มีอดีต แต่ของผมไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องบนแมกกาซีน Portrait of a Lady Alexander (2012)
And their discovery by Al-Khidr is chronicled in the Qu'ran.และถูกค้นพบโดย Al-Khidr ถูกบันทึกไว้ในคัมภีร์กุรอ่าน The Offer (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
CHRONICLED K R AA1 N IH0 K AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chronicled (v) krˈɒnɪkld (k r o1 n i k l d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Chronicle \Chron"i*cle\, v. t. [imp. & p. p. {Chronicled}; p.
     pr. & vb. n. {Chronicling}.]
     To record in a history or chronicle; to record; to register.
     --Shak.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top