ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chronical

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chronical-, *chronical*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chronically[ADV] แบบเรื้อรัง, Syn. frequently, habitually

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chronical(ครอน'นิค) adj. เรื้อรัง,เป็นประจำ, See also: chronicity n. ดูchronic

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chronically illผู้ป่วยโรคเรื้อรัง [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ออดแอด[v.] (øtaēt) EN: ail ; be slightly but chronically ill   

CMU English Pronouncing Dictionary
CHRONICALLY K R AA1 N IH0 K AH0 L IY0
CHRONICALLY K R AA1 N IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chronically (a) krˈɒnɪkliː (k r o1 n i k l ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chronical \Chron"ic*al\, a.
   Chronic.
   [1913 Webster]
 
      Partly on a chronical, and partly on a topical method.
                          --J. A.
                          Alexander.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top